Organigramă și atribuții

PRIMAR
Atribuţii:
a) atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii;
b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;
c) atribuţii referitoare la bugetul local;
d) atribuţii privind scrviciilc publice asigurate cetăţenilor;
e) alte atribuţii stabilite prin lege.

(2) În temeiul alin. (1) lit. a), primarul îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară şi asigură funcţionarea scrviciilor publice locale de profil, atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor, rcferendumului şi a recensământului. Primarul îndeplineşte şi altc atribuţii stabilite prin lege.

(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (I) lit. b), primarul;
a) prezintă consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale;
b) prezintă, ia solicitarea consiliului local, alte rapoarte şi informări;
c) elaborează proiectelc dc slralegii privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale şi le supune aprobării consiliului local.

(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), primarul:
a) exercită funcţia de ordonator principal de credite;
b) întocmeşte proieclul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local;
c) iniţiază, în condiţiile legii, negocieri penţru contractarea de împrumuturi şi emiterea de titluri de valoarc în numele unităţii administrativ-teritoriale;
d) vcrifica, prin compartimentele de specialitate, corectă înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât şi a sediului secundar.

(5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (I) lit. d), primarul:
a) coordonează realizarea serviciilor publiee de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publiee şi de utilitate publică de interes local;
b) ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz. gestionarea situaţiilor de urgenţă;
c) ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din domeniile prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d);

d) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenței statistice, inspecţiei şi controlului efectuării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d), precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale;
e) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes local;
f) asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local şi
acţionează pentru respectarea prevederilor acestora;
g) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competența sa prin lege şi alte acte normative;
h) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamenlelor asumate
în procesul de integrare europeană în domeniul protecției mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile
furnizate cetăţenilor.

(6) Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuțiilor sale, primarul colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale. precum şi cu consiliul judeţean.

(7) Numirea conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului organizat potrivit procedurilor şi criteriilor aprobate de consiliul local, la propunerea primarului, în condiţiile legii.
La nivelul primăriei se poate înfiinţa un birou pentru dezvoltare rurală pentru a oferi consultanță fermierilor şi de a simplifica procedurile administrative de avizare a proiectelor de investiţii.

 

VICEPRIMAR
Atribuţii:
• În caz de vacanţă a funcţiei de primar, precum şi în caz de suspendare din funcţie a acestuia, atribuţiile ce îi sunt conferite prin lege vor fi exercitate de drept de viceprimar sau, după caz, de unul dintre viceprimari, desemnat de consiliul local cu votul secret al majorităţii consilierilor locali în funcţie;
• Viceprimarul este subordonat primarului şi înlocuitorul de drept al acestuia, care îi poate delega atribuţiile sale.

 

SECRETAR
Atribuţii:
• avizează, pentru legalitate, dispoziţiile primarului şi ale preşedintelui consiliului judeţean, hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;
• participă la şedinţele consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;
• asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, respectiv consiliul judeţean şi preşedintele acestuia, precum şi intre aceștia şi prefect;
• organizează arhiva şi evidența statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului, respectiv a hotărârilor consiliului judeţean şi a dispoziţiilor preşedintelui consiliului judeţean
• asigură transparența şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a), în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
• asigură procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean, şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunice ordinea de zi, întocmeşte procesul-verbal al şedinţelor consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean, şi redactează hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;
• pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului judeţean, şi comisiilor de specialitate ale acestuia;
Alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local, de primar, de consiliul judeţean sau de preşedintele consiliului judeţean, după caz.

 

Referent I - contabil - este funcţionarul public de execuţie care se ocupă de înregistrările contabile, plătirea facturilor, rectificarca bugetului, calculul şi plata salariilor.

 

Referent - Casier - este funcţionarul public de execuţie care se ocupă de încasarea impozitelor şi taxelor, încasarea amenzilor, a taxelor pentru eliberarea adeverinţelor, recuperarea datoriilor la bugetui local.

 

Referent - agricol - este funcţionarul public de execuţie care se ocupă de înregistrarea anuală a datelor referitoare la gospodăriile situate pe raza comunei în Rcgistrul Agricol, eliberează adeverinţe în baza evidenței ținute prin intermedial Registrului Agricol, alte activităţi legate de fondul funciar.

 

Consilier superior - inginer agricol - este funcţionarul public de execuţie care se ocupă de problemele legate de fondul funciar: măsurători în teren, efectuează schiţa în urma măsurătorilor întocmește documentațiile necesare eliberării titlurilor de proprietate.

 

Referent topograf - personal contractual răspunde de măsurătorile topografice a suprafețelor validate în baza legilor fondului funciar.

 

Asistent Social - personal contractual, se ocupă de problemele sociale ale comunităţii, întocmeşte documentaţia pentru plată alocaţilor pentru copii, ajutoarelor sociale, a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţelor, efectuează anchete sociale şi ţine legătura cu familiile aflate în dificultate;
• urmăreşte şi este responsabil de: anunţuri de participare la licitaţii, anunţuri de atribuire licitaţii, contracte de achiziţie publică de lucrări, contracte de achiziţii publice de servicii, contracte de achiziţie publică de furnizare produse.

 

Bibliotecarul - arhivează şi împrumută cărţi, oferă informații cititorilor, mai ocupă şi funcţia de responsabil cu căminele culturale, şi se ocupă de formaţia de dansuri populare a copiilor din localitate.

 

Guardul este persoana care se ocupă de curăţenia instituţiei.
Muncitor întreţinere pentru alimetarea cu apă, are responsabilităţile specifice acestui post.


Serviciul de Evidență a Persoanelor şi Stare Civilă
Serviciul de Evidență a Persoanelor are ca atribuţii următoarele:
• Organizează activitatea de eliberare a actelor de identitate şi a cărţilor de alegător;
• Actualizează, utilizează şi valorifică Registrul local de evidență a populației, care conţine datele de identitate şi adresele cetăţenilor care au domiciliul în raza de competență teritorială a serviciului comunitar respectiv;
• Furnizează, în cadrul Sistemului Naţional informatic de evidență a populației, datele necesare pentru actualizarea Registrului Permanent de Evidență a Populaţiei;
• Întocmește listele electorale permanente, în colaborare cu structurile teritoriale ale Centrului Naţional pentru administrarea Bazelor de dale de Evidență a Persoanelor;
• Primeşte de la serviciile publice comunitare competente pașapoartele simple, permisele de conducere, certificatele de înmatriculare a vehiculelor şi plăcile cu numere de înmatriculare a vehiculelor pe care le eliberează solicitanţilor;
• Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin reglementările legale.

 

Starea Civilă are ca atribuţii următoarele:
• Întocmeşte şi eliberează, la cerere sau din oficiu, acte de naştere, de cesetorie şi de deces şi eliberează certificate doveditoare;
• Întocmeşte buletine statistice de naştere, de căsătorie şi de deces;
• Atribuie, înscrie şi gestionează codul numeric personal;
• Înscrie mențiunile privind modificările intervenite în starea civilă a persoanelor, în acte dc naștere, de căsătorie sau de deces;
• Întocmeşte anexele pentru deschiderea procedurii succesorale;
• Transcrie acte de stare civilă încheiate în străinătate;
• Eliberează livretele de familie; întocmeşte documentele în vederea acordării alocației de sprijin pentru copii;
• Colaborează cu diverse instituţii pentru rezolvarea problemelor de stare civilă.