Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Monografia comunei

Infrastructura

Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor locale de bază în zonele rurale reprezintă elemente esențiale în cadrul oricărui efort de a valorifica potențialul de creștere și de a promova durabilitatea zonelor rurale. De fapt, crearea de infrastructură reprezintă primul pas în cadrul procesului de dezvoltare locală, în ideea că accesul la utilităţi, bunuri şi/sau servicii creşte atractivitatea zonei, deci acţionează ca un „magnet” pentru potenţialii investitori.

Între infrastructura unei zone și dezvoltarea sa economică există o relație de reciprocitate. Potențialul de dezvoltare a unei zone este cu atât mai mare cu cât infrastructura este mai dezvoltată. De asemenea, creșterea economică exercită o presiune asupra infrastructurii existente și determină o nevoie mai accentuată de dezvoltare a acesteia. Astfel, construirea şi întreţinerea infrastructurii au un efect multiplicator ce creează numeroase locuri de muncă şi impulsionează dezvoltarea economică.

Rețeaua de drumuri locale

Comuna Remetea Chioarului beneficiază de o rețea relativ corespunzătoare de căi de comunicație rutieră din punct de vedere al deservirii tuturor satelor și a legăturilor acestora cu centrul de comună și de aici legătura cu centrele de interes major. Lungimea rețelei este de aproximativ 108 km.

Comuna Remetea Chioarului este conectată la sistemul energetic național prin rețeaua de energie electrică. Gospodăriile, instituțiile și societățile comerciale sunt racordate la rețeaua de distribuție a energiei electrice furnizate de S.C. Electrica Furnizare S.A.

Rețeaua de joasă tensiune, destinată consumatorilor casnici și iluminatului public este racordată la posturi de tip aerian prin branșamente aeriene de la rețeaua stradală până la consolele clădirilor.

Pentru rețeaua de iluminat public s-au efectuat lucrări de modernizare și eficientizare, lungimea rețelei fiind de 46km.

Alimentarea cu apă potabilă

Comuna Remetea Chioarului dispune de rețea de alimentare cu apă potabilă formată din instalații de captare și tratare a apei, conducte de transport, rezervoare de înmagazinare, stații de pompare și conducte de distribuție. Serviciul de alimentare cu apă este disponibil în toate satele comunei.

Infrastructura de telecomunicații

Serviciile de telecomunicații reprezintă un factor important dat fiind progresul tehnologic de care se bucură România în acest domeniu. Aceste tehnologii de comunicare și transmitere a informației pot fi folosite pentru a crea noi oportunități de piață pentru oameni și companii prin eliminarea barierelor de tip tradițional care suprimă circuitul informațiilor.

La nivelul comunei există furnizori de servicii care oferă telefonie fixă și telefonie mobilă dar și internet și televiziune. Principalii furnizori sunt Orange, Digi și Vodafone.

Serviciile poștale sunt asigurate de un Oficiul Poștal al Poștei Române din satul Remetea Chioarului.

Alimentarea cu căldură și gaze naturale

În comuna Remetea Chioarului există sistem de alimentare cu gaze în satele Remetea Chioarului, Berchez, Berchezoaia și Remecioara.

Ponderea gospodăriilor racordate la gaze din Comuna Remetea Chioarului (sursa: Primăria Comunei Remetea Chioarului)

Economia

Economia și dezvoltarea acesteia în cadrul comunei Remetea Chioarului se află într-o strânsă legătură cu contextul socio-economic și cu factorii fizico-geografici și de mediu.

Încă de la începutul constituirii acestei așezări agricultura a fost principalul mod de obținere a veniturilor pentru oamenii de aici. Astăzi economia locală începe să se diversifice puțin câte puțin fiind susținută și de strategiile regionale și naționale care încurajează dezvoltarea mediului rural.

În prezent, în comuna Remetea Chioarului își desfășoară activitatea un număr de 165 entități juridice (Societăți Comerciale, Persoane Fizice Autorizate) care desfășoară activități de natură economică atât pentru satisfacerea nevoile interne cât și externe.

Printre principalele domenii de activitate se pot enumera: cultivarea plantelor, creșterea animalelor, construcții, prestări servicii, comerț, turism.

Profilul economic al comunei este dat de activitățile agricole. Totuși, în ultimii ani încep să se contureze noi oportunități de dezvoltare, activitățile economice diversificându-se spre sectorul serviciilor, în principal turismul.

A face dezvoltare economică locală înseamnă a ridica competitivitatea economică a unei arii locale în scopul îmbunătăţirii viitorului economic al acesteia. Dezvoltarea economiei locale şi îmbunătăţirea competitivităţii sunt cruciale, deoarece succesul comunităţilor depinde de adaptarea lor la schimbările care au loc în mediul extern.

Pe termen lung, creșterea competitivității locale este singura care poate asigura dezvoltarea economică durabilă a comunei Remetea Chioarului. În acest sens pot fi urmărite o serie de politici locale menite să asigure elementele care pot să conducă la creșterea competitivității:

• Creșterea numărului locurilor de muncă și a veniturilor prin încurajarea creșterii economice la nivel de firmă, din perspectiva productivității și a cifrei de afaceri;

• Crearea unui mediu de afaceri care să susțină societățile comerciale existente şi să atragă afaceri noi prin stimularea şi susținerea investițiilor în sectoarele cheie ale economiei, precum și identificarea unor sectoare noi de activitate;

• Stabilirea, susținerea și încurajarea parteneriatului public – privat;

• Crearea de condiții atractive (infrastructură, utilități și servicii conexe adecvate) pentru desfășurarea de activități economice, în condiţii de eficiență economică;

• Crearea de oportunități de calificare a forței de muncă conform nevoilor și profilului firmelor care își desfășoară activitatea în zonă.

Scenarii de dezvoltare economică

Comuna Remetea Chioarului din județul Maramureș, constituie un spațiu exclusiv rural în care se desfășoară activități preponderent agricole care reprezintă un suport pentru alte tipuri de activități și servicii.

Teritoriul comunei încorporează importante aspecte legate de patrimoniul natural, peisagistic și cultural, contribuind, în mare măsură, la creșterea uniformă a culturii rurale tradiționale.

Scenariul dezvoltării inerțiale

Scenariul dezvoltării inerțiale presupune preluarea și continuarea tendințelor de dezvoltare economică din ultimii ani.

Economia comunei Remetea Chioarului se bazează în principal pe activitățile agricole de cultivare a terenurilor și creșterea animalelor. Prin acest scenariu dezvoltarea economică a zonei s-ar baza doar pe diversificarea sectorului agricol pentru creșterea competitivității sectorului și a produselor obținute dar și pe creșterea numărului de exploatații agricole performante.

Scenariul dezvoltării alternative

Scenariul dezvoltării alternative presupune concentrarea pe activități care nu sunt asociate cu sectorul agricol și anume dezvoltarea sectorului industrial non-agricol și a celui a serviciilor și comerțului.

Dezvoltarea acestui sector ar presupune susținerea activităților de pe teritoriul localității, a industriei prelucrătoare și extractive dar mai ales a sectorului serviciilor (servicii medicale, turistice, etc.) și comerțului.

Scenariul dezvoltării compuse

Scenariul dezvoltării compuse presupune combinarea celor două scenarii prezentate anterior, adică cel al dezvoltării inerțiale și cel al dezvoltării alternative.

Astfel, dezvoltarea economică a comunei Remetea Chioarului se va baza atât pe îmbunătățirea sectorului agricol prin sprijinirea și dezvoltarea fermelor dar și prin demararea unor proiecte legate de prelucrarea produselor agricole. Totodată, industria prelucrătoare va fi susținută prin investiții în prelucrarea lemnului și a altor materiale prezente în zonă.

Sectorul servicii va fi sprijinit prin investiții ale micilor întreprinzători din teritoriu sau din exterior care vor duce la diversificarea economiei. Serviciile turistice vor continua dezvoltarea deja începută prin creșterea numărului de pensiuni agroturistice în care activitatea agricolă se îmbină cu serviciile pentru creșterea valorii adăugate.

Potențialul natural al zonei precum și cel istoric și cultural este insuficient valorificat, iar turismul ar putea deveni motorul de dezvoltare al zonei, un sector care ar putea încorpora activitățile agricole dar care va aduce beneficii economice localității prin creșterea numărului de turiști și implicit creșterea cererii de alte noi servicii.

Agricultura

Încă de la începutul constituirii acestei așezări agricultura și creșterea animalelor au fost principalele moduri de obținere a veniturilor pentru oamenii din comună.

Fondul funciar este constituit din terenurile de orice fel, indiferent de destinație, de titlul pe baza căruia sunt deținute sau de domeniul (public, privat, cooperatist, obștesc etc.) din care fac parte.

Suprafața totală a fondului funciar este de 5337.79 hectare din care:

• Teren arabil – 1462 hectare;

• Pășuni și fânețe – 1608 hectare;

• Livezi – 304 hectare;

• Vii – 2 hectare;

• Păduri – 1553 hectare;

• Ape – 73 hectare;

• Drumuri – 52 hectare;

• Terenuri neproductive – 73 hectare;

https://remeteachioarului.ro/userfiles/files/Untitled%2051.png
Ponderea utilizării fondului funciar din Comuna Remetea Chioarului

Conform graficului de mai sus, cea mai mare suprafață a fondului funciar este ocupată de pășuni și fânețe ( 31%) fiind urmată de păduri ( 30% ) și terenul arabil (29%).

Principalele culturi prezente la nivelul comunei Remetea Chioarului sunt: porumb, grâu, triticale, ovăz, secară, cartofi.

Producțiile vegetale și animale care se înregistrează în cadrul comunei evidențiază faptul că agricultura practicată este una de subzistență în care oamenii folosesc practici agricole învechite pentru satisfacerea, în principal, a consumului propriu și foarte puțin pentru valorificarea din punct de vedere economic. De asemenea, creșterea valorii adăugate în urma prelucrării produselor vegetale și animale este aproape inexistentă la nivelul comunei.

În ultimii ani, fermierii s-au confruntat cu o serie de fenomene meteorologice periculoase precum căderea masivă de precipitații și grindină care au afectat culturile producând pagube însemnate.

Conform datele existente, exploatarea terenurilor agricole se face individual de către micii fermieri.

Zootehnia reprezintă o ramură a agriculturii care se ocupă cu creșterea animalelor și este prezentă la nivelul comunei Remetea Chioarului din cele mai vechi timpuri. În prezent, principalele efective animaliere reprezentative sunt ovinele (5800 capete) fiind urmate de păsări (3500 capete), porcine (850 capete), bovine (555 capete) și caprine (280 capete) care sunt crescute preponderent în gospodăriile locuitorilor fără a exista centre de prelucrare și abatorizare.

Această activitate s-a dezvoltat și menținut până în prezent datorită amplasamentului comunei într-o zonă situată deluroasă, zonă ce asigură condițiile de hrană pentru animale.

Deşi forţa de muncă în agricultura României este în continuare una dintre cele mai numeroase din Europa, dinamica ponderii populaţiei ocupate în agricultură arată o tendinţă de scădere treptată a acesteia. Cauzele scăderii ponderii populaţiei ocupate în agricultură ţin de retragerea multor persoane vârstnice, de veniturile mici realizate, neatractive pentru tineri şi investiţiile încă reduse în servicii şi mica industrie.

Populația ocupată în agricultură are o vârstă medie ridicată, fiind constituită din persoane care nu au o pregătire de specialitate și o calificare adecvată, acest fapt se face prezent la asimilarea noilor tehnologii de producție. Persoanele care conduc exploatațiile agricole individuale au deficienţe în ceea ce priveşte domeniul organizării afacerilor și de aceea ne întâlnim cu un management defectuos.

Forța de muncă pentru activitățile agricole este asigurată preponderent din rândul locuitorilor comunei, formele de exploatare fiind de tip familial și private.

Agricultura ecologică

La nivelul comunei Remetea Chioarului există fermieri care practică agricultura ecologică prin cultivarea diverselor fructe fără nici un fel de stimulatori de creștere sau fertilizanți chimici.

Activități specifice zonei:

Agricultură
Pomicultură
Legumicultură
Creşterea animalelor
Cultura cerealelor
Comerţ

Serviciile sociale reprezintă activitatea sau ansamblul de activităţi realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum şi celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii.

Beneficiază de servicii sociale toți cetăţenii români care se află pe teritoriul României, au domiciliul sau reşedinţa în România, cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European şi cetăţenii Confederaţiei Elveţiene, precum şi străinii şi apatrizii care au domiciliul sau reşedinţa în România, aflați în situaţii de dificultate.

După categoriile de beneficiari, serviciile sociale pot fi clasificate în:

• servicii sociale destinate copilului şi/sau familiei;

• servicii sociale destinate persoanelor cu dizabilităţi;

• servicii sociale destinate persoanelor vârstnice;

• servicii sociale destinate victimelor violenţei în familie;

• servicii sociale destinate persoanelor fără adăpost;

• servicii sociale destinate persoanelor cu diferite adicţii, respectiv consum de alcool, droguri, alte substanţe toxice, internet, jocuri de noroc etc.;

• servicii sociale destinate victimelor traficului de persoane;

• servicii sociale destinate persoanelor private de libertate, persoanelor sancţionate cu măsură educativă sau pedeapsă neprivativă de libertate aflate în supravegherea serviciilor de probaţiune etc.;

România înregistrează o pondere ridicată a persoanelor care suferă de deprivare material severă raportată la media UE. Conform datelor INS, procentul de persoane care suferă suferă de deprivare material severă este de aproximativ 22%.

Strategia României privind serviciile sociale prevede anumite măsuri active pentru atingerea următoarelor obiective :

• Eradicarea și reducerea sărăciei extreme a populației;

• Implementarea unor sisteme de protecție socială adecvate și măsuri pentru acoperirea celor săraci și vulnerabili;

• Accesul la serviciile de bază și drepturi egale la resursele economice; • Creșterea rezilienței celor săraci și vulnerabili față de expunerea la evenimente extreme legate de climă, șocuri economice, sociale și de mediu;

• Eradicarea foametei;

La nivelul comunei Remetea Chioarului există în evidență 18 asistenți personali, persoane angajate prin contract individual de muncă pentru a se ocupa de persoanele cu handicap care nu se descurcă pe cont propriu.

Grupul vulnerabil desemnează persoane sau familii care sunt în risc de a-şi pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situaţii de boală, dizabilitate, sărăcie, ori a altor situaţii care conduc la vulnerabilitate economică şi socială. În comuna Remetea Chioarului sunt identificate 171 persoane vulnerabile care beneficiază de ajutor social.

În comuna Remetea Chioarului există un centru comunitar care are ca și obiectiv principal reducereaa ratei de sărăcie persistentă și excluziunea socială pentru 556 de persoane din comunitatea marginalizată – Remetea Chioarului, Maramureș, județul Maramureș prin măsuri integrate de programe „A doua șansă”, educație, informare, formare profesională, consiliere și mediere, ocupare, sprijin financiar, antreprenoriat, îmbunătățire a condițiilor de locuit și reglementare a actelor de proprietate.

ÎNVĂŢĂMÂNTUL

Şcoala este un izvor nesecat al cunoaşterii, înţelepciunii şi civilizaţiei. Este locul unde se formează şi se educă generaţii după generaţii de elevi.

În comuna Remetea Chioarului există următoarele unităţi de învăţământ:

Şcoala cu clasele I-VIII Remetea Chioarului, nr. 57, telefon / fax 0262288005, e-mail scoalaremetea@yahoo.com;
Grădiniţa cu program normal din Remetea Chioarului.
În anul şcolar 2021-2022 s-au înscris la această şcoală un număr de 64 de elevi in ciclul primar, 80 de elevi în ciclul gimnazial, iar preşcolari au fost înscrişi 40 de copii.

Şcoala primară Berchez;
Nivele de învăţământ: preşcolar (predare în limba română şi în limba maghiară), înscrişi în anul şcolar 2021-2022 un număr de 20 preşcolari;

Şcoala primară Berchezoaia;
Nivele de învăţământ: preşcolar şi primar, înscrişi în anul şcolar 2021-2022 un număr de 12 preşcolari; şi 12 elevi.

Şcoala primară Posta;
Nivele de învăţământ: preşcolar şi primar, înscrişi în anul şcolar 2021-2022 un număr de 8 preşcolari; şi 15 elevi.

Şcoala cu clasele I-VIII Remetea Chioarului

În ceea ce privește transportul elevilor, acesta este asigurat de Primăria Comunei Remetea Chioarului și școală și este realizat cu ajutorul a două microbuze.

Sănătate

Conform Strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030, unul dintre obiectivele prioritare ale țării noastre este asigurare unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării tuturor locuitorilor, indiferent de vârstă.

Este esențială îmbunătățirea serviciilor și accesului la asistența medicală de calitate pentru funcționarea unei societăți durabile centrate pe pacient și prevenție. Trebuie asigurat un cadru adecvat pentru promovarea unui stil de viață sănătos, favorizarea activităților de prevenție și educație medicală.

Strategia națională are în vedere reducerea ratei mortalității, diminuarea ratei incidenței bolilor infecțioase și cronice, respectiv prevenirea și tratarea abuzului de substanțe nocive și a bolilor mintale.

Comuna Remetea Chioarului asigură cetățenilor săi accesul la serviciile medicale prezente în cadrul dispensarului uman din localitate. Dispensarul din comună are în componența sa doi medici generaliști şi doi asistenți medicali. Cele mai apropiate spitale se află în municipiul Baia Mare la o distanță de 20 km de comuna Remetea Chioarului, fiind principalele locuri unde locuitorii comunei au acces la investigații și consultări de specialitate pe diverse ramuri ale medicinei.

În comună există o farmacie în satul Remetea Chioarului de unde locuitorii își pot procura medicamentele recomandate de medici sau alte suplimente alimentare.

Periodic sunt desfășurate diverse campanii de informare cu privire la sănătatea locuitorilor având drept scopuri:

• Metode de prevenție a bolilor și afecțiunilor viitoare;

• Conștientizarea problemelor de sănătate;

• Adoptarea unui stil de viață sănătos prin alimentație și mișcare fizică;

• Conștientizarea importanței efectuării analizelor medicale regulate.

Mediu

Europa se confruntă cu provocări de mediu de o amploare și o urgență fără precedent. Deși politicile UE în domeniul mediului și al climei au adus beneficii substanțiale în ultimele decenii, Europa se confruntă cu probleme persistente în domenii cum ar fi declinul biodiversității, utilizarea resurselor, impactul schimbărilor climatice și riscurile de mediu asupra sănătății și bunăstării. Numeroase provocări de mediu sunt accentuate de megatendințe mondiale precum schimbările demografice, iar schimbările tehnologice rapide vin cu noi riscuri și incertitudini.

Se preconizează că schimbările climatice cauzate de gazele cu efect de seră emise de activitățile umane vor crește și vor deveni din ce în ce mai vizibile, iar consecințele socio-economice din ce în ce mai grave.

În vederea protecției mediului la nivel global s-a semnat de către mai multe state Acordul de la Paris – primul angajament global obligatoriu din punct de vedere legal privind schimbările climatice, adoptat în decembrie 2015 Acordul stabilește un cadru global pentru a evita schimbările climatice periculoase, limitând încălzirea globală la sub 2o Celsius anual și continuând eforturile de a o limita și mai mult, la 1,5o Celsius.

Acordul subliniază necesitatea ca emisiile globale să înceapă să scadă cât mai curând posibil și să atingă neutralitatea climatică în a doua jumătate a acestui secol. Se dorește ca economia țărilor să devină una durabilă, astfel încât creșterea economică să nu depindă de utilizarea resurselor.

În comuna Remetea Chioarului nu există factori industriali care contribuie la poluarea mediului înconjurător al comunei. Poluarea se realizează din deversarea deșeurilor în locuri neamenajate, care deteriorează terenul în locurile unde este depozitat.

În ceea ce privește sistemul de canalizare, comuna are în execuție realizarea acestuia în satul Remetea Chioarului, iar pentru satele Berchez, Berchezoaia și Remecioaia canalizarea este în faza de proiectare.

Deșeurile sunt colectate în mod selectiv și preluate de o firmă specializată de salubritate. Având în vedere dispunerea comunei Remetea Chioarului în zona deluroasă și de-a lungul râului Lăpuș se pot identifica următorii factori de risc:

• Inundațiile – apar atunci când cantitățile de precipitații sunt însemnate atât în amonte cât și în aval determinând ieșirea râurilor din matcă. Lucrările de întreținere și modernizare a digurilor sau protecțiilor împotriva inundațiilor trebuie realizate periodic.

• Alunecările de teren – apar datorită structurii geologice a terenurilor care conține roci argiloase care, în combinație cu precipitațiile abundente pot provoca mișcări ale terenului;

• Fenomene meteorologice extreme – sunt reprezentate de căderea bruscă a precipitațiilor cu caracter torențial și a grindinei care pot provoca daune majore de natură materială.

• Seceta – se datorează cantității insuficiente de precipitații și a căldurii excesive care afectează drastic cantitatea de apă din sol și implicit cultura plantelor căreia îi provoacă daune majore;

Riscurile antropice sunt fenomene de interacțiune între om și natură, declanșate sau favorizate de activități umane și care sunt dăunătoare societății în ansamblu și existenței umane în particular. Aceste fenomene sunt legate de intervenția omului în natură, cu scopul de a utiliza elementele cadrului natural în interes propriu: activități agricole, miniere, industriale, de construcții, de transport, amenajarea spațiului.

După durata și gradul de afectare a mediului, riscurile antropice se ierarhizează în:
• episodice (emisii de poluanți, care pot fi remediați relativ ușor);
• accidentale (sunt riscuri care produc dereglări în desfășurarea unui proces natural sau antropic și care se pot remedia într-un interval de timp scurt);
• ruptură (produc întreruperea activităților prin distrugerea mecanismului de funcționare și care necesită timp și resurse financiare mari);
• catastrofale (produc schimbări radicale în structura unui ecosistem sau care pot conduce la dispariția unei structuri, și deci, care presupune reconstrucția pe principii diferite de cele inițiale pentru a rezista la alte hazarde catastrofale, cu cheltuieli imense).

Ultima actualizare: 14:42 | 17.07.2024

Sari la conținut