Analiza SWOT

05 February 2018

Analiza SWOT

AȘEZARE
Puncte tari
• situare în zona orășenescă Baia-Mare
• comuna Remetea Chioarului este situată în apropierea mun. Baia Mare, care dispune de aeroport, gară CFR, transport auto de mărfuri și persoane, în toate direcțiile
• Remetea Chioarului este o comună de tranzit
• distanța față de Șomcuta Mare - 7 km
• distanța față de Baia-Mare - 17 km
• existența aeroportului Baia-Mare
• distanța mică față de vatra comunei și celelalte sate aparținătoare
• existența podului pietonal și rutier
• structură diversă a terenurilor agricole
• existența suprafeței silvice
Puncte slabe
• prezența unor poli de atracție urbană: Baia-Mare, Bistrița-Năsăud, Zalău
• nu există cale ferată
Oportunități
• acces la fonduri structural
Amenințări
• schimbarea destinației terenurilor.
 
DATE FIZICO-GEOGRAFICE
Puncte tari
• cadrul natural valoros caracterizat prin deversitatea formelor de relief (unități morfologice: versanți, terase și lunci - înălțimea maximă 450 m)
• grad mare de împădurire (vegetație bogată și cu varii specii de plante)
• faună specifică cadrului natural în care este localizată comuna Remetea Chioarului (se găsesc diferite specii de animale)
• patrimoniu natural și variat (cu preponderență patrimoniul cultural - monumente și biserici vechi)
• tradiții cultural - artistice specifice
• regiuni protejate (Cheile Lăpușului, Cetatea Chioarului)
• rețeau hidrografică bogată
Puncte slabe
• unele activități economice afectează elementele naturale - sol, apă (existența cazanelor de fiert țuică, moară)
• reabilitarea necorespunzătoare a monumentelor din patrimoniul cultural
Oportunități
• valorificarea cadrului natural printr-un turism prietenos față de mediu (potențial turistic reprezentat prin monumente, situri arheologice, ansambluri de arhitectură, peisaj variat în Cheile Lăpușului)
• existența legislației privitoare la protejarea patrimoniului
• utilizarea programelor UE destinate reabilitării condițiilor de mediu din mediul rural
• extinderea colaborării și implicarea ONG-urilor și a școlilor în programe comune de educație ecologică
Amenințări
• accentuarea fenomenelor naturale - alunecări de teren (Fenomenele de inundație sunt legate de ploile torențiale când se realizează scurgeri rapide de pe versanți).
 
SOCIAL
Puncte tari
• tradiție în conviețuirea interetnică (minorități-rromi)
• tradiția pentru profesiile agricole
Puncte slabe
• spor natural în descreștere
• numărul densității de locuitori pe km² este relativ mică
• preponderența populației vârstnice existente în localitate
Oportunități
• creearea unor programe de pregătire profesională în domeniul agriculturii și industriei
Amenințări
• evoluția procesului de tranziție excede abilitatea populației de adaptare la cerințele economiei de piață.
 
AGRICULTURA
Puncte tari
• structura diversă a trenurilor agricole (soluri pretabile pentru pomicultură, viticultură, leguminoase și cereale)
• ponderea ridicată a proprietății private asupra trenurilor agricole
• gradul de mecanizare în privința exploatării terenurilor arabile este de 80%
Puncte slabe
• lipsa de dezvoltare a ramurii industriale în agricultură
Oportunități
• fonduri pentru agricultură
• legislația în domeniu favorabilă
Amenințări
• păstrarea unor metode tradiționale de cultivare a terenurilor agricole.
 
INFRASTRUCTURA
Puncte tari
• existența unităților de învățământ preșcolar, primar și gimnazial în comună
• existența unui dispensar în comuna Remetea Chioarului
• existența căminelor culturale
• existența bisericilor
• există cimitire, pimăria comunei Remetea Chioarului, poliția comunei Remetea Chioarului
• acces la rețeaua de drumuri (naționale și județene)
• conectarea relaliv bună la rețeaua de telecomunicații și internet
• electrificarea este realizată integral
• existența rețelei de alimentare cu gaze
Puncte slabe
• drumurile locale sunt în stare proastă (neasfaltate), îngreunând relațiile dintre localități
• podurile existente neconfome cu STAS-urile existente în domeniu (STAS 2924 - 91)
• nivelul scăzut de dezvoltare a rețelelor de alimentare cu apă (existența rețelei de apă numai în 150 de gospodării, din totalul de 1.082)
• lipsa rețelei de canalizare
• slaba dezvotlare a infrastructurii destinate activitățiilor recreative
Oportunități
• crearea la nivelul primăriei unui birou pentru dezvoltare rurală
• acces la programe de finanțare
• dezvoltarea punctelor sanitare
• refacerea infrastructurii
Amenințări
• surse financiare insuficiente pentru susținerea proiectelor de modernizare.
 
ECONOMIA
Puncte tari
• existența condițiilor favorabile desfășurării industriei agricole (cultivarea cerealelor: grâu, porumb, cartofi) și creșterii animalelor, pomicuiturii, agroturismului
• venituri din activitățiile din industria alimentară (moară, brutărie, presă ulei) și industria prelucrării lemnului
• dispune de forță de muncă calificată, mai ieftină decât în țările UE
• acces la servicii publice
• acces la utilități
Puncte slabe
• insuficiența capitalurilor pentru investiții private
• bugete locale insuficiente pentru investiții de interes public
• insuficienta promovare a zonei
• venituri de subzistență din activități agricole dominante
Oportunități
• dezvoltarea agroturismunui și a altor activități industriale prin accesarea fondurilor structurale
• fonduri pentru dezvolatrea economiei
• legislație favorabilă stimulării investițiilor
• dezvoltarea activităților neagricole
Amenințări
• menținerea unor politici macro - economice stricte
• surse sărăcăcioase de alimentare a bugetelor locale
• lipsa de funcționalitate a legislației pentru încurajarea IMM
• circulația redusă a informației economice
• nivelul ridicat al fiscalității
• izolarea comunei din punct de vedere al accesului la infrastructura va conduce la depopularea zonei și la declin economic
• lipsa unui cadru legal pentru protejarea producției agricole interne.
 
TURISMUL
Puncte tari
• cadrul natural-geografic
• patrimoniu natural și variat (cu preponderență patrimoniul cultural - monumente și biserici vechi)
• zone protejate, rezervații Cheile Lăpușului, Cetatea Chioarului
• tradiții cultural - artistice specifice
• diversitatea etno-culturală sporește atracția pentru turiștii străini
• comuna dispune de un potențial turistic și de agrement, deosebit
• atracția turistică sporită de pensiunea Balta Neagră, precum și de cele 15 gospodării amenajate pentru practicarea tursimului rural
• forme de relief care permit drumeții (Cheile Lăpușului)
• loc ideal pentru recreerea, petrecerea timpului liber (Râul Lăpuș)
• avantajele climatice oferă posibilități de a atrage turiști în toate anotimpurile
Puncte slabe
• reabilitarea necorespunzătoare a monumentelor din patrimoniul cultural promovarea insuficientă a potențialului turistic al comunei Remetea Chioarului, slaba informare, motivația insuficientă și lipsa de încredere a populației cu privire la valorificarea potențialului turistic și la creditele pentru investiții în turism de care ar putea beneficia
• lipsa mijloacelor financiare și investițiile mici realizate în turism
• lipsa unui mecanism durabil de finanțare pe termen lung (există oportunități de garantare a finanțării din fonduri proprii, cum ar fi impozitul perceput de Consiliul local pe locul de cazare)
• infrastructura deficitară
• calitatea slabă a drumurilor
• lipsa unor căi de acces, parcările insuficiente pentru autocare și pentru mașini mici s.a. descurajează turiștii potențiali lipsa unor indicatoare rutiere și a unor semne de direcționare în cel puțin o limbă de circulație internațională
• insuficienta valorificare a bazei materiale și a logislicii etc.
Oportunități
• existența legislației privitoare la protejarea patrimoniului
• dezvoltarea comunei Remetea Chioarului, ca un centru de afaceri și de investiții, oferă premiza dezvoltării turismului în comună (atât prin creșterea numărului de vizitatori, cât și prin creșterea investițiilor), cu precădere a turismului de afaceri, dar și a celorlalte forme de turism (turismul cultural și de agrement, agroturismul și turismul ecologic etc.)
• rețeaua de comunicații bine dezvoltată
• valorificarea superioară a potențialului turistic al comunei, amenajarea unor zone de agrement, înfrumusețarea imaginii comunei etc.
• conservarea zonelor verzi existente și amenajarea de noi zone verzi după normele urbanistice
• încurajarea creării, de noi zone verzi și parcuri pentru îndeplinirea rolurilor de antipoluare și agrement cu accent pe criteriile ecologice în raport cu cele estetice
• dezvoltarea comunei Remetea Chioarului ca spațiu de agrement - Parcul Aventura
Amenințări
• reducerea sau eliminarea unor facilități
• orientarea spre alte zone de interes
• calitatea redusă a serviciilor și standardelor în România (de la grupuri sanitare până la atitudinea personalului angajat) face ca turiștii să se orienteze spre alte destinații unde, la prețuri comparabile, beneficiază de servicii superioare
• exodul forței de muncă și fluctuația personalului
• utilizarea ineficientă a unor fonduri destinate dezvoltării turismului local
• costul ridicat al investiției
• starea precară a unor drumuri de pe raza comunei.
 
CONCLUZIE
Pentru comuna Remetea Chioarului, unul din factorii ce caracterizează acestă situaţie dificilă este:
• ajutorul insuficient al autorităţii centrale de la Bucureşti, pentru administraţia publică locală, atât din punct de vedere economic, cât şi din lipsa informaţiilor detaliate şi imediate, indispensabile pentru o bună participare a primăriei la posibilitatea dezvoltării naţiunii. Acest izolament informatic s-a inrăutăţit datorită imposibilităţii, (din lipsa fondurilor pentru a plăti personalul şi cursuri de specializare pentru o continuă perfecţionare), de a creea tehnici cu o înaltă specializare şi cu o singură sarcină specifică. Situaţia existentă constrânge administraţia publică de a-şi concentra toată energia în gestionarea cotidiană a problemelor, şi nu îi permit să creeze un ambient de lucru ce are ca obiectiv viitor acela de a căuta optimizarea resurselor umane, economice şi sociale pentru o corectă şi rapidă dezvoltare a teritoriului gestionat de ei.
 
Soluţia posibilă pentru a ameliora această situaţie este ca această comună să materializeze un plan de acţiune împărţită în diverse etape, dintre care o principală etapă ar fi:
1. Comuna trebuie să iniţieze o politică de externalizare a muncii şi serviciilor, semnând cu fiecare dintre ei acordul-cadru. Acestă politică de achiziţii publice va permite comunei să îşi creeze o structură de colaborări externe, continuă şi eficace (deoarce vor fi aceleaşi societăţi, cele care vor efectua orice tip de muncă şi vor fi constrânse să ofere o calitate bună pentru a nu se încheia contractul lor). Totodată această politică va permite o accelerare a termenelor de achiziţii , de dizolvare a sistemului birocratic ( licitaţiile pentru societăţi se fac o singură dată), şi de a obţine cele mai bune preţuri (deoarece. societăţile având munca asigurată în timp vor putea să facă oferte cu preţuri mai mici).
2. Pentru o mai bună dezvoltare socio - economică a comunei Remetea Chioarului, trebuie creat un sistem instituţional adecvat care să contribuie la o dezvoltare viitoare a comunei.
Din punct de vedere a rezolvării problemelor socio - ecomonice este necesar crearea unui Birou de Dezvoltare Socio - Economică, în care să existe personal specializat care să exploateze potenţialul economic al zonei. Agricultura din zona localităţii Remetea Chioarului se va dezvolta având ca obiect următoarele coordonate:
• integrarea în zona de produţie agricolă de tip intensiv cu un profil specific consumului uman imediat:
• ridicarea performanţei productive şi economice a producţiei agricole;
• dezvoltarea procesării producţiei agroalimentare;
• creşterea rolului instituţional de coordonare anuală a agriculturii judeţului.
 
Dezvoltarea economiei mediului vizează conturarea unui concept de dezvoltare durabilă, în care agricultura în zonele rurale să cedeze treptat favoare a unor activităţi de îmbunătăţire a calităţii mediului din care amintim:
• combaterea eroziunii solului;
• consolidări de versanţi prin lucrări de împăduriri;
• creşterea spaţiilor verzi controlate;
• înfiinţarea unor plantaţii forestiere melifere;
• regularizări de ape şi asanarea unor cursuri poluate.
 
Dezvoltarea integrată urban-rural, cu interferenţe între mediul citadin şi mediul natural, constituie pivotul dezvoltării viitoare a judeţului Maramureş.
Suprafaţa: teritoriul administrat al comunei Remetea Chioarului este de 5.096 ha. Administraţia locală este dispusă să colaboreze cu investitori din ţară şi din străinătate, asigurând o serie de facilităţi:
• prezentare şi reprezentare comunitară;
• consultanţă şi suport logistic:
• concesionări de terenuri şi clădiri;
• scutiri de taxe şi impozite în tomai legal;
• forţa de muncă calificată şi necalificată s.a.