Economia

05 February 2018

Economia

Situaţia actuală

• Infrastructura comunei este foarte puţin dezvoltată.
• În viitorul apropiat vom realiza un camping în apropierea Cheilor Lăpuşului.
• De asemenea, în comuna există în prezent, o pensiune „Balta Neagră" cu 20 de locuri pentru cazare şi 15 gospodarii bine amenajate, care corespund criteriilor de practicare a turismului rural, dar care înca nu sunt omologate.
• Comuna nu dispune de centre de informare turistica, amenajări pentru divertisment, sport sau pentru recreere.
• Echiparea edilitară este înca insuficientă, alimentarea cu apă în sistem centralizat si alimentarea cu gaze naturale nu acoperă toate necesităţile comunei, lipseşte sistemul centralizat de canalizare.
• Sunt necesare investiţii în infrastructură turistică, atât de către autoritaţile locale şi judeţene, dar mai ales de către investitorii privaţi, interni si externi.

 

În cadrul comunei Remetea Chioarului populaţia activă cu locuri de muncă reprezintă 65% din totalul populaţiei. Rata şomajului înregistrată în comună este de 2%. Comerţul în zonă se realizează prin asociaţii familiale în număr de 19 şi prin intermediul societatilor comerciale în număr de 15. Pe lângă comercianţi, pentru a ajuta dezvoltarea economiei în zonă, se regăseşte o moară pentru panificaţie, o presă de ulei şi o secţie de prelucrare a lemnului.
Legăturile dintre satele aparţinătoare comunei şi mediul exterior se realizează prin mijloace de transport în comun.
Agricultura, creşterea animalelor, industria casnică şi meseriile sunt dintre cele mai însemnate activităţi de bază desfășurate în cadrul comunei. Aceste activităţi sunt de o importanţă primordială pentru economia rurală, prezenţa activităţilor non-agricole, în special a celor legate de sectorul primar, mai ales exploatarea resurselor naturale şi procesarea, fiind nesemnificative. Economia rurală este mai puţin diversificată şi într-o mare măsură, dependentă de activităţile agricole, ceea ce are drept consecinţă venituri reduse pentru întreprinzătorii din această zonă.
Analiza micro-întreprinderilor din această zonă evidenţiează capacitatea relativ redusă a micro-întreprinderilor de a răspunde exigenţelor referitoare la furnizarea locurilor de muncă pentru populaţie. Majoritatea micro-întreprinderilor desfăşoară activităţi de comerţ în mediul rural. Obiectivul principal este sprijinirea micro-întreprinderilor din alte domenii, care pot avea un impact pozitiv asupra economiei rurale.

 

Activităţile comerciale, de artizanat şi servicii sunt o parte componentă a unei pieţe a muncii neoficiale în spaţiul rural. Totuşi, venitul care poate fi obţinut din aceste surse acoperă doar necesarul pentru subzistenţă, resimţindu-se nevoia acută de dezvoltare a acestor activităţi care pot contribui la dezvoltarea economiei din acesta zonă, în ansamblul ei.
Rezultatele analizelor efectuate au evidenţiat faptul că, cu cât dimensiunea gospodăriei este mai mare (un număr mai mare de membri), cu nivel de eductaţie redus, care nu sunt salariaţi, pensionari sau patroni şi cu cât suprafaţa de teren agricol pe care o au în proprietate este mai mică, cu atât mai mult creşte riscul sărăciei gospodăriei. Suprafaţa medie deţinută de fiecare localnic este de 1 ha. Această relaţie între sărăcia gospodăriei şi nivelul de dezvoltare al localităţii reflectă în mod obiectiv gradul de dezvoltare al comunei, prin urmare necesitatea dezvoltării economiei comunei şi îmbunătăţirea tuturor factorilor care influenţează modul, calitatea şi condiţiile de viaţă ale localnicilor: agricultura, infrastructura, economia, socialul.
Economia slab dezvoltată din România, respectiv salariul mediu aflat sub media salariului din Uniunea Europeană, a constituit unul din principalele motive ale emigrării populaţiei tinere din ţara noastră, ceea ce a dus la un dezechilibru al forţei de muncă mai ales în zona rurală. O dată cu integrarea României în UE prin programele de postaderare s-a avut ca şi obiectiv dezvoltarea economiei cu precădere în mediul rural, urmărind reîntoarcerea emigranţilor prin programe de instalare a tinerilor fermieri.
Pentru realizarea activităţilor de bază din cadrul comunei Remetea Chioarului este necesară forţă de muncă aptă pentru îndeplinirea acestor lucrări, adică în mare parte forţă de muncă tânără.
În prezent agricultura se realizează, în mare parte, prin tehnologii învechite şi necesită un timp relativ lung pentru procesare, iar pentru sporirea economiei din cadrul comunei aceste tehnologii trebuie să fie modernizate şi să utilizeze forţă de muncă adecvată.

 

Terenurile agricole au în cea mai mare parte un nivel relativ redus de poluare, deoarece lipsa posibilităţilor financiare ale ţăranilor nu a permis practicarea unei agriculturi intensive, bazate pe folosirea în exces a substanţelor chimice poluante pentru sol şi pentru apele freatice şi de suprafaţă. Această situaţie prezintă avantaje în contextul creşterii importanţei produselor alimentare, ecologice precum şi a mediului înconjurător sănătos. Agricultura ecologică reprezintă o soluţie la cele două probleme pentru acest sector: satisfacerea cererii pentru produse naturale şi diversificarea sectorului agricol, în contextul general al protecţiei mediului.
În această zonă predomină culturile de cereale şi pomicultura, cu toate că acestea nu sunt exploatate îndeajuns. În acest sens se pot realiza parteneriate/colaborări cu investitori străini privind realizarea unor centre de colectare a produselor agricole tradiţionale, care vor urma a fi comercializate atât pe teritoriul ţării noastre cât şi pentru export.

Prin intensificarea producţiilor şi exploatarea terenurilor agricole cu tehnologii moderne, ecomonia poate să se dezvolte semnificativ în cadrul comunei Remetea Chioarului. Creşterea economiei poate fi şi rezultatul unor investiţii majore prin crearea de locuri de muncă pentru locuitori.
Prin investiţii majore care asigură crearea de abatoare şi ferme, respectiv a locurilor de muncă specifice, ecomonia comunei se poate redresa.
Prin intensificarea producţiilor şi exploatarea terenurilor agricole cu tehnologii moderne, ecomonia poate să se dezvolte semnificativ în cadrul comunei. Creşterea economiei poate fi şi rezultatul unor investiţii majore prin crearea de locuri de muncă pentru locuitori.

 

O dezvoltare a economiei în cadrul comunei Remetea Chioarului se poate realiza şi prin deschiderea diverserselor magazine/unităţi comerciale, agenţii bancare, etc, adică prin acceptarea în cadrul pieţei a investitorilor. Investiţiile reprezintă surse sigure de dezvoltare economică a zonei atrăgând atât forţa de muncă cât şi interes asupra acesteia.
Printre alţi factori de fructificare a economiei se poate număra şi dezvoltarea turismului rural, prin valorificarea unui bogat potenţial natural şi cultural, descongestionarea zonelor turistice aglomerate, îmbunătăţirea nivelului de trai al populaţiei acestui perimetru, stabilizarea forţei de muncă locală prin crearea de noi locuri de muncă în domeniul serviciilor, construcţiilor, creşterea rapidă a echipamentelor de cazare datorită cheltuielilor mici necesare dotării lor, accesul unor categorii sociale defavorizate la aceste oferte de petrecere a concediilor. Etc.
Pe cât este de important a avea o economie dezvoltată pe atât este de importantă atragerea, respectiv menţinerea investiţiilor pe piaţa internă a comunei.

 

O sursă diferită de a dezvolta economia este producerea de energie electrică din surse regenerabile, care în momentul de faţă este considerat a fi un obiectiv primordial pentru dezvoltarea ţării. În partea de Nord-Vest a României se regăsesc diverse resurse pentru a realiaza aceste lucrări, cum sunt: biomasa, biocombustibili, eolian, geotermal, microhidro, pompe de căldură, solar. Astfel în comună se pot crea centre de producere a energiei electrice din surse regenerabile, energie care poate fi utilizată pe plan naţional (investiţii susţinute de fondurile structurale).

 

Datorită faptului că aceste centre sunt costisitoare, investiţiile fie se vor realiza prin parteneriate private fie prin asocieri cu Administraţia Locală.

Prioritar pentru dezvoltarea economică a comunei Remetea Chioarului şi implicit pentru creşterea calităţii vieţii locuitorilor, este dezvoltarea turismului şi a industriilor conexe.

 

Turismul
În zona Nord-Vest, prin relieful diversificat, se doreşte o valorificare a resurselor naturale. Materiale, umane, tradiţii istorice şi interculturale în scopul unei dezvoltări susţinute a turismului. Dezvoltarea turismului în pensiuni depinde de caracteristicile specifice ale fiecărei regiuni, folclor, regiuni etnografice şi produsele agricole. Turismul specific în Maramureş (Nord-Vest) este cel arhitectural şi etnografic,
Turismul şi agroturismul sunt activităţi generatoare de venituri alternative, ceea ce oferă posibilităţi de dezvoltare a comunei Remetea Chioarului, datorită peisajelor, ariile semi-naturale şi ospitalităţii locuitorilor acestei zone. Potenţialul dezvoltării acestui sector este dat de conservarea tradiţiilor, culturii, a specialităţilor culinare şi a băuturilor precum şi diversitatea resurselor turistice rurale. Este necesar un proces de modernizare, dezvolare şi inovare pentru turismul acestei zone, precum şi creare de servicii turistice moderne şi competitive. Activitatea de turism este afectată de lipsa organizării, promovării şi diseminării informaţiilor.
În cadrul comunei Remetea Chioarului se află pensiunea „Bălta Neagră" care are 20 de locuri dc cazare.
Lipsa fondurilor pentru reabilitare şi a dezinteresului statului au dus la distrugerea parţială a obiectivele turistice de pe teritoriul comunei Remetea Chioarului. Poziţia geografică a comunei favorizează dezvoltarea turismului, prin diversitatea peisajului (dealuri, munţi, vai). Comuna are obiective arheologice, arhitecturale de o deosebită valoare istorică, obiceiuri gastronomice şi tradiţii populare care îmbracă forme aparte.

 

Manifestări artistice şi culturale
Menţinerea identităţii culturale trebuie să includă câţiva factori, cum ar fi educaţia şi consumatorii de cultură. Protejarea moştenirii rurale este extrem de importantă în ceea ce priveşte dezvoltarea turismului în această zonă, ca modalitate de promovare a satelor din Remetea Chioarului, cu un efect pozitiv asupra atragerii turiştilor, dar şi asupra populaţiei locale.
În Remetea Chioarului se afla Cetatea Chioarului, construită în secolul al XIII-Ica, cA cetate de pază. Ea a aparţinut multă vreme voievozilor din Maramureş. În 1718a lost demantelata.

 

Alte obiective turistice specifice zonei sunt bisericile din lemn din satele Berchez, Posta şi Remecioara, construite la începutul sec. al XlX-lea, în stilul tradiţional local. Biserica are o zestre de icoane pictate la jumatatea sec. al XlX-lea, tot într-o manieră populară.
Comuna Remetea Chioarului este recunoscută pentru frumuseţea valorilor etnografice. Portul popular tradiţional, prclucrarea lemnului, artizanat în ţesătorie, precum şi prin obiceiurile tradiţionale: nuntă, claca, şezătoarea, colindele în sărbătorile de iarnă.
Biserica de lemn "Sfinţii Arhangheli", construită la 1800, este una dintre cele mai desăvârşite realizări de arhitectură în rândul bisericilor maramureşene din lemn. Pe plan dreptunghiular, cu absida decrosată, ea are un monumental turn-clopotniţă şi un foarte frumos pridvor cu arcade din bârne cioplite. Biserica a fost declarată monument prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului naţional.
Infrastructura comunei este foarte puţin dezvoltată, nu există o bază de cazare inregistrata. În comună există în prezent, 15 gospodării bine amenajate, care corespund criteriilor de practicare a turismului rural, dar care încă nu sunt omologate.

 

Pe teritoriul comunei se întinde o suprafaţă de 1.655 ha de pădure, care poate fi exploatată prin mijloace şi metode specifice, pentru a transforma acea zonă într-una de interes turistic. Peisajul bogat, moştenirea unei flore şi faune deosebite a acestor păduri sunt bunuri de preţ pentru ecoturism, cu un potenţial exploatabil bazat pe valori autentice. Activitatea de vânătoare reprezintă, de asemenea, o sursă de venit atât prin produse (came, animale şi trofee). Taxe. Concesionari. Cât şi servicii asociate, dacă sunt exploatate în mod raţional.

 

Prin accesarea fondurilor structural, comuna poate beneficia de importante sume de bani pentru proiecte care au ca şi scop dezvoltarea turismului/ecoturismului în zonă. Posibilităţile de dezvoltare sunt nenumărate: îmbunătăţirea căilor de acces, construirea spaţiilor de cazare, dezvoltarea unui centru sportiv, a unui camping, construirea unei părţii de schi, amenajarea unui patinoar, a unor bazine cu apă caldă. Toate acestea atrăgând după sine un flux mai mare de turisti şi totodata de investitori, fapt care duce la dezvoltarea economiei comunei.

 

Reabilitarea monumentelor istorice, îmbunătăţirea (construirea) spaţiilor de cazare. Îmbunătăţirea căilor de acces la toatea aceste puncte turistice, va face că numărul de turişti să crească.
În aceste zone se poate dezvolta turismul prin crearea unor pensiuni agro-turistice. Ridicarea pensiunilor va respecta normele în vigoare şi vor fi conforme cu standardele Uniunii Europene. Printre serviciile oferite de pensiuni se pot include: teren de sport, tenis de masă, foc de tabără, închirieri de ATV-uri, piscina acoperită, minipiscina, Jacuzzi (temperatura apei 26-28 grade), saună, solar, sala de fitness, masaj, paintball, trasee turistice în munţi, sala de internet, etc.

 

Locaţiile pentru realizarea unor pensiuni turistice şi agroturistice vor fi atent selectate pentru că acestea să satisfacă cele mai exigente dorinţe ale viitorilor clienţi/beneficiari. Prin programele turistice care vor fi puse la dispoziţia clientilor, se va urmării informarea turiştilor despre frumuseţile fiecărei ţări pe care doresc să o viziteze, obiceiurile şi tradiţiile specifice popoarelor respective. Toate aceste lucrări se pot realiza prin parteneriate, asocieri etc.
Promovarea tradiţiilor şi a obiceiurilor romaneşti, organizarea de activităţi artistice specifice zonei, promovarea gastronomiei specifice - toate împreună duc la dezvoltarea turismului în zonă.
Una dintre oportunităţile de dezvoltare a turismului în comună Remetea Chioarului este construirea unui parc - Parcul Aventura, în incinta comunei care ar aduce numai avantaje. În primul rând, în prezent, în România nu există un asemenea centru, ceea ce ar însemna că numărul turistior în această zonă va creşte fabulos, nu numai datorită persoanelor din împrejurări, cât şi din toată ţara.
Comuna se bucură de un spaţiu foarte mare, de pădure, de aceea în interiorul parcului se pot desfăşura o sumedenie de evenimente distractive: plimbări cu ATV, biciclete, trenuleţe, de ce nu şi bărci, dacă localizarea parcului ar fi în apropierea unui lac, chiar unul artificial. Din închirierea acestor elemente, comuna ar beneficia de un profit substanţial. Se poate percepe şi o taxă de intrare, care de asemenea atrage după sine un nou profit.