Hotărâri Consiliu Local 2017

02 February 2018

Nomenclator Hotărâri Consiliu Local Remetea Chioarului 2017

Hot. NR. 

Data 

Detalii Hotarare

1

12.01.2017

Aprobarea acoperirii deficitului pe secitunea de dezvoltare din anul 2016 in suma de 70153,10 din excedentul anilor precedenti

2

12.01.2017

Inchirierea in continuare a aparamentului nr. 2 din impobilul 74 domnului Codrea Fanel

3

12.01.2017

aprobarea modificarii Organigramei si a statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Remetea Chioarului

4

28.02.2017

Planul de actiune pe anul 2017 pentru beneficiarii VMG si persoanel care presteaza activitati in folosul comunitatii

5

28.02.2017

Detalierea pozitiei globale existente a strazilor prevazute pentru realizarea obiectivului canalizarea apelor menajere din localitatea Remetea Chioarului

6

28.02.2017

Aprobarea Ghidului solicitantilor de finantare a activitatiilor nonprofit de interes general in domeniul sportului

7

28.02.2017

Aprobarea planului de analiza si acoperirea riscurilor pe anul 2017

8

14.03.2017

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici modificati pentru obiectivul ”Reabilitarea iluminatului public in comuna Remetea Chioarului” 

9

14.03.2017

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici modificati pentru obiectivul ”Reabilitarea și modernizare dispensar in localitatea Remetea Chioarului”

10

14.03.2017

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici modificati pentru obiectivul ”Modernizare strazi de interes local in comuna Remetea Chioarului”

11

14.03.2017

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici modificati pentru obiectivul ”Retea de canalizare, statie de epurare și racorduri de canalizare in comuna Remetea Chioarului, localitatea Berchez”

12

14.03.2017

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici modificati pentru obiectivul ”Canalizarea apelor menajere in localitatea Remetea Chioarului

13

14.03.2017

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici modificati pentru obiectivul in derulare ”Proiectare și executie utilitati Scoala Berchezoaia

14

14.03.2017

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici modificati pentru obiectivul in derulare ”Reabilitarea și dezvoltarea resurselor de apa si reabilitarea sistemului de distributie al alimentarii cu apa potabila a comunei Remeta Chioarului”

15

14.03.2017

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici modificati pentru obiectivul in derulare ”Lucrari de modernizare a drumului comunal DC 72

16

14.03.2017

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici modificati pentru obiectivul in derulare ”Proiectare și executie utilitati Scoala Berchez, localitatea Berchez, comuna Remetea Chioarului judetul Maramures

17

28.03.2017

Instrumentarea proiectului ”Reabilitare si modernizare infrastructurii rutiere agricole din comuna Remetea Chioarului jud. Maramures”

18

28.03.2017

Instrumentarea proiectului ”Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere de interes local din comuna Remetea Chioarului”

19

28.03.2017

Adoptarea bugetului comunei Remetea Chioarului pentru anul 2017

20

28.03.2017

Aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Remetea Chioarului pe anul 2017

21

28.03.2017

Aprobarea si insusirea documentului ”Acord de cooperare” pentru organizarea si exercitarea functiei de audit intern

22

28.03.2017

Aprobarea si insusirea documentului ”Acord de cooperare” privind organizarea si desfasurarea activitatiilor statuare prevazute in Statutul Filialei Judetene Maramure a Asociatiei Comunelor din Romania

23

24.04.2017

Aprobarea cotei de cofinantare pentru obiectivul in derulare ”Reabilitarea și dezvoltarea resurselor de apa si reabilitarea sistemului de distributie al alimentarii cu apa potabila a comunei Remetea Chioarului”

24

24.04.2017

Aprobarea cotei de cofinantare pentru obiectivul in derulare ”Lucrari de modernizare a drumului comunal DC 72

25

24.04.2017

Aprobarea cotei de cofinantare pentru obiectivul in derulare ”Proiectare si executie utilitati Scoala Berchez

26

24.04.2017

Aprobarea cotei de cofinantare pentru obiectivul in derulare ”Proiectare si executie utilitati Scoala Berchezoiaia

27

24.04.2017

Aprobarea modificarii Regulamentului Serviciului de Salubrizare

28

24.04.2017

Aprobarea Documentatiei de atribuire a contractului avand ca obiect Delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatiile de colectare separata si transport separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare, partea de sud a judetului coprinzand LOT 1

29

24.04.2017

Aprobarea distribuirii catre gosposdariile populatiei din Comuna Remetea Chioarului a compostoarelor pentru deseuri menajere

30

24.04.2017

aprobarea modificarii Organigramei si a statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Remetea Chioarului

31

24.04.2017

Insusirea documentatiei cadastrale, privind intabularea unui drum

32

24.04.2017

aprobarea organizarii sarbatorii ”Primavara la Cetate” in data de 30 aprilie 2017 in localitate Berchezoaia

33

12.05.2017

Aprobarea trecerii din domeniul public al comunei Remetea Chioarului in domeniul public al judetului a imobilelor terenuri in suprafata totala de 158 mp aferente drumului judetean DJ 182 B curpins in proiectului ”Reabiitarea Drumului Nordului Maramures etapa I”

34

12.05.2017

Participarea comunei Remetea Chioarului ca beneficiar in vederea depunerii unei cereri de financare in cadrul Programul Operational Capital Uman, Axa Prioritara 4 - Incluziunea sociala si combateria saraciei

35

12.05.2017

rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Remetea Chioarului

36

12.05.2017

Privind aprobarea cotei de carburant

37

12.05.2017

aprobarea modificarii prin Act aditional a contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare

38

12.05.2017

Aprobarea deschideri unei balastiere in perimetrul Belti-Punte in albia Raului Lapus, loc. Remetea Chioarului

39

12.05.2017

Aprobarea solicitarii scrisorii de garantie de la Fondul de garantare a creditului rural IFN S.A. 

40

7.06.2017

Insusirea documentatiei cadastrale, pentru terenul apartinand domeniului public al comunei Remetea Chioarului in suprafata de 7120 mp Strada Joseni

41

7.06.2017

rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Remetea Chioarului

42

7.06.2017

Instrumentarea proiectului ”Reabilitarea si modernizarea infrastructurii rutiere agricole din comuna Remetea Chioarului jud Maramures

43

7.06.2017

Acordarea unui ajutor de urgenta, altele decat cele prevazute expr de L. 416/2001 privind venitul minim garantat

44

14.06.2017

Aprobarea efectuarii concediului de odihna de catre primarului comunei, aferent anului 2016

45

14.06.2017

Aprobarea bugetului proiectului Chioar unitate in diversitate, a acordului de parteneriat si a cotei de cofinantare

46

14.06.2017

aprobarea dezmembrarii unor imobile din domeniul public al comunei Remetea Chioarului

47

28.07.2017

rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Remetea Chioarului

48

28.07.2017

aprobarea listei cuprinzand documentele de interes public produse si/sau gestionate conform legii, altele decat cele puse la dispozitie din oficiu in baza art. 5 din L 544/2001

49

28.07.2017

Aprobarea achizitionarii unui buldoexcavator

50

28.07.2017

Stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si functiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Remetea Chioarului

51

28.07.2017

Aprobarea ghidului de finantare pentru activitati culturale

52

28.07.2017

Aprobarea normelor metodologice privind acordarea de sprijin financiar unitatiilor de cult

53

28.07.2017

aprobarea Actului aditional nr. 4/2017 la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare

54

31.08.2017

rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Remetea Chioarului

55

31.08.2017

Organizarea sarbatorii-festival Toamana Chioreana 16-17 septembrie 2017 editia XI-a

56

31.08.2017

Aprobarea actului aditional nr 5/2017 la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare

57

31.08.2017

Aprobarea executarii unor lucrari de reparatie si modernizare a sistemului de iluminat public din satele apartinatoare comunei

58

29.09.2017

aprobarea valorii investitiei si solicitarii unei scrisori de garantare pentru reabilitarea si modernizarea infrastructurii agricole a Comnei Remetea Chioarului

59

29.09.2017

aprobarea planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Remetea Chioarului

60

31.10.2017

rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Remetea Chioarului

61

31.10.2017

aprobarea modificarii Organigramei si a statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Remetea Chioarului

62

31.10.2017

Aprobarea scoaterii din domeniul public al Comunei Remetea Chioarului si trecerea in domeniul privat al unui teren

63

31.10.2017

aprobarea regulamentului privind desfasurarea licitatiilor pentru inchirierea bunurilor aflate in proprietatea publica sau privata a Comunei Remetea Chioarului

64

31.10.2017

exprimarea acordului de inchiriere si aprobarea evaluarii pentru inchirierea cabinetului stomatologic situati in Remetea Chioarului nr. 127

65

31.10.2017

exprimarea acordului de inchiriere si aprobarea evaluarii pentru inchirierea apartamentului nr. 4 din blocul situat la nr. 74 din Remetea Chioarului

66

31.10.2017

Exprimarea acordului de concosionare si aprobarea studiului de oportunitate pentru concesionarea teren 8016 mp Berchez ”Pasunea Porcilor”

67

31.10.2017

Aprobarea taxei speciale pentru inchirierea buldoexcavator aflat in domeniul privat al Comunei

68

31.10.2017

Aprobarea sumelor ce se aloca in 2017 ca sprijin financiar unitatilor de cult

69

28.11.2017

Aprobarea executarii unor lucrari de reparatie si modernizare a sistemului de iluminat public 

70

28.11.2017

stabilirea impozitelor si taxelor locale aferente anului 2018

71

28.11.2017

Aprobarea amenajamentului Pastoral pentru pasunile comunei Remetea Chioarului

72

28.11.2017

rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Remetea Chioarului

73

28.11.2017

Aprobarea pretului de valorificare a lemnului exploatat din padurile comunei Remetea Chioarului

74

20.12.2017

Modificarea HCL 70 privind impozitele si taxele locale

75

20.12.2017

Aprobarea modificarii actelor statutare ale Asociatiei de dezvoltare intracomunitara Zona metropolitana

76

20.12.2017

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

77

20.12.2017

Numirea Comisiei de inventariere a domeniului public Remetea Chioarului

Fișiere atașate

  HCL 1.pdf 02 February 2018
  HCL 2.pdf 02 February 2018
  HCL 3.pdf 02 February 2018
  HCL 4.pdf 02 February 2018
  HCL 5.pdf 02 February 2018
  HCL 6.pdf 02 February 2018
  HCL 7.pdf 02 February 2018
  HCL 8.pdf 02 February 2018
  HCL 9.pdf 02 February 2018
  HCL 10.pdf 02 February 2018
  HCL 11.pdf 02 February 2018
  HCL 12.pdf 02 February 2018
  HCL 13.pdf 02 February 2018
  HCL 14.pdf 02 February 2018
  HCL 15.pdf 02 February 2018
  HCL 16.pdf 02 February 2018
  HCL 17.pdf 02 February 2018
  HCL 18.pdf 02 February 2018
  HCL 19.pdf 08 June 2018
  HCL 20.pdf 08 June 2018
  HCL 21.pdf 08 June 2018
  HCL 22.pdf 08 June 2018
  HCL 23.pdf 08 June 2018
  HCL 24.pdf 08 June 2018
  HCL 25.pdf 08 June 2018
  HCL 26.pdf 02 February 2018
  HCL 27.pdf 02 February 2018
  HCL 28.pdf 02 February 2018
  HCL 29.pdf 02 February 2018
  HCL 30.pdf 02 February 2018
  HCL 31.pdf 02 February 2018
  HCL 32.pdf 02 February 2018
  HCL 33.pdf 02 February 2018
  HCL 34.pdf 02 February 2018
  HCL 35.pdf 02 February 2018
  HCL 36.pdf 02 February 2018
  HCL 37.pdf 02 February 2018
  HCL 38.pdf 02 February 2018
  HCL 39.pdf 05 February 2018
  HCL 40.pdf 05 February 2018
  HCL 41.pdf 05 February 2018
  HCL 42.pdf 05 February 2018
  HCL 43.pdf 05 February 2018
  HCL 44.pdf 05 February 2018
  HCL 45.pdf 05 February 2018
  HCL 46.pdf 05 February 2018
  HCL 47.pdf 05 February 2018
  HCL 48.pdf 05 February 2018
  HCL 49.pdf 05 February 2018
  HCL 50.pdf 05 February 2018
  HCL 51.pdf 05 February 2018
  HCL 52.pdf 05 February 2018
  HCL 53.pdf 05 February 2018
  HCL 54.pdf 05 February 2018
  HCL 55.pdf 05 February 2018
  HCL 56.pdf 05 February 2018