Turism

05 February 2018

Turism

În zona Nord-Vest, prin relieful diversificat, se doreşte o valorificare a resurselor naturale. Materiale, umane, tradiţii istorice şi interculturale în scopul unei dezvoltări susţinute a turismului. Dezvoltarea turismului în pensiuni depinde de caracteristicile specifice ale fiecărei regiuni, folclor, regiuni etnografice şi produsele agricole. Turismul specific în Maramureş (Nord-Vest) este cel arhitectural şi etnografic.
Turismul şi agroturismul sunt activităţi generatoare de venituri alternative, ceea ce oferă posibilităţi de dezvoltare a comunei Remetea Chioarului, datorită peisajelor, ariile semi-naturale şi ospitalităţii locuitorilor acestei zone. Potenţialul dezvoltării acestui sector este dat de conservarea tradiţiilor, culturii, a specialităţilor culinare şi a băuturilor precum şi diversitatea resurselor turistice rurale. Este necesar un proces de modernizare, dezvolare şi inovare pentru turismul acestei zone, precum şi creare de servicii turistice moderne şi competitive. Activitatea de turism este afectată de lipsa organizării, promovării şi diseminării informaţiilor.
 
În cadrul comunei Remetea Chioarului se află pensiunea „Bălta Neagră" care are 20 de locuri dc cazare.
Lipsa fondurilor pentru reabilitare şi a dezinteresului statului au dus la distrugerea parţială a obiectivele turistice de pe teritoriul comunei Remetea Chioarului. Poziţia geografică a comunei favorizează dezvoltarea turismului, prin diversitatea peisajului (dealuri, munţi, vai). Comuna are obiective arheologice, arhitecturale de o deosebită valoare istorică, obiceiuri gastronomice şi tradiţii populare care îmbracă forme aparte.
 
Manifestări artistice şi culturale
Menţinerea identităţii culturale trebuie să includă câţiva factori, cum ar fi educaţia şi consumatorii de cultură. Protejarea moştenirii rurale este extrem de importantă în ceea ce priveşte dezvoltarea turismului în această zonă, ca modalitate de promovare a satelor din Remetea Chioarului, cu un efect pozitiv asupra atragerii turiştilor, dar şi asupra populaţiei locale.
În Remetea Chioarului se află Cetatea Chioarului, construită în secolul al XIII-Ica, ca cetate de pază. Ea a aparţinut multă vreme voievozilor din Maramureş. În 1718 a fost demantelată.
 
Alte obiective turistice specifice zonei sunt bisericile din lemn din satele Berchez, Posta şi Remecioara, construite la începutul sec. al XlX-lea, în stilul tradiţional local. Biserica are o zestre de icoane pictate la jumatatea sec. al XlX-lea, tot într-o manieră populară.
Comuna Remetea Chioarului este recunoscută pentru frumuseţea valorilor etnografice. Portul popular tradiţional, prelucrarea lemnului, artizanat în ţesătorie, precum şi prin obiceiurile tradiţionale: nuntă, claca, şezătoarea, colindele în sărbătorile de iarnă.
Biserica de lemn "Sfinţii Arhangheli", construită la 1800, este una dintre cele mai desăvârşite realizări de arhitectură în rândul bisericilor maramureşene din lemn. Pe plan dreptunghiular, cu absida decrosată, ea are un monumental turn-clopotniţă şi un foarte frumos pridvor cu arcade din bârne cioplite. Biserica a fost declarată monument prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului naţional.
Infrastructura comunei este foarte puţin dezvoltată, nu există o bază de cazare înregistrată. În comună există în prezent, 15 gospodării bine amenajate, care corespund criteriilor de practicare a turismului rural, dar care încă nu sunt omologate.
 
Pe teritoriul comunei se întinde o suprafaţă de 1.655 ha de pădure, care poate fi exploatată prin mijloace şi metode specifice, pentru a transforma acea zonă într-una de interes turistic. Peisajul bogat, moştenirea unei flore şi faune deosebite a acestor păduri sunt bunuri de preţ pentru ecoturism, cu un potenţial exploatabil bazat pe valori autentice. Activitatea de vânătoare reprezintă, de asemenea, o sursă de venit atât prin produse (came, animale şi trofee), taxe, concesionări. Cât şi servicii asociate, dacă sunt exploatate în mod raţional.
 
Prin accesarea fondurilor structurale, comuna poate beneficia de importante sume de bani pentru proiecte care au ca şi scop dezvoltarea turismului/ecoturismului în zonă. Posibilităţile de dezvoltare sunt nenumărate: îmbunătăţirea căilor de acces, construirea spaţiilor de cazare, dezvoltarea unui centru sportiv, a unui camping, construirea unei pârtii de schi, amenajarea unui patinoar, a unor bazine cu apă caldă. Toate acestea atrăgând după sine un flux mai mare de turisti şi totodată de investitori, fapt care duce la dezvoltarea economiei comunei.
 
Reabilitarea monumentelor istorice, îmbunătăţirea (construirea) spaţiilor de cazare. Îmbunătăţirea căilor de acces la toate aceste puncte turistice, va face că numărul de turişti să crească.
În aceste zone se poate dezvolta turismul prin crearea unor pensiuni agro-turistice. Ridicarea pensiunilor va respecta normele în vigoare şi vor fi conforme cu standardele Uniunii Europene. Printre serviciile oferite de pensiuni se pot include: teren de sport, tenis de masă, foc de tabără, închirieri de ATV-uri, piscina acoperită, minipiscina, Jacuzzi (temperatura apei 26-28 grade), saună, solar, sală de fitness, masaj, paintball, trasee turistice în munţi, sala de internet, etc.
Locaţile pentru realizarea unor pensiuni turistice şi agroturistice vor fi atent selectate pentru că acestea să satisfacă cele mai exigente dorinţe ale viitorilor clienţi/beneficiari. Prin programele turistice care vor fi puse la dispoziţia clienților, se va urmări informarea turiştilor despre frumuseţile fiecărei ţări pe care doresc să o viziteze, obiceiurile şi tradiţiile specifice popoarelor respective. Toate aceste lucrări se pot realiza prin parteneriate, asocieri etc.
 
Promovarea tradiţiilor şi a obiceiurilor româneşti, organizarea de activităţi artistice specifice zonei, promovarea gastronomiei specifice - toate împreună duc la dezvoltarea turismului în zonă.
Una dintre oportunităţile de dezvoltare a turismului în comună Remetea Chioarului este construirea unui parc - Parcul Aventura, în incinta comunei care ar aduce numai avantaje. În primul rând, în prezent, în România nu există un asemenea centru, ceea ce ar însemna că numărul turistilor în această zonă va creşte fabulos, nu numai datorită persoanelor din împrejurări, cât şi din toată ţara.
 
Comuna se bucură de un spaţiu foarte mare, de pădure, de aceea în interiorul parcului se pot desfăşura o sumedenie de evenimente distractive: plimbări cu ATV, biciclete, trenuleţe, de ce nu şi bărci, dacă localizarea parcului ar fi în apropierea unui lac, chiar unul artificial. Din închirierea acestor elemente, comuna ar beneficia de un profit substanţial. Se poate percepe şi o taxă de intrare, care de asemenea atrage după sine un nou profit.


Probleme strategice în dezvoltarea turistică a comunei

• Slaba promovare a potenţialului turistic a comunei Remetea Chioarului, accesul dificil la informaţie şi la produsul turistic;
• Lipsa unui organism instituţional specializat, cu atribuţii de promovare a turismului local şi cu rol integrator al tuturor actorilor interesaţi;
• Investiţiile reduse realizat în turism, lipsa mijloacelor financiare faţă de costul ridicat al investiţiei;
• Insuficienta valorificare a potenţialului turistic local, slabă dezvoltare a infrastructurii turistice;
• Nevoia de diversificare a ofertei turistice cu noi posibilităţi de agrement şi refacere:
• Dezvoltarea urbană a comunei ar trebui să se facă în concordanţă cu următoarele principii ale amenajării teritoriului şi urbanismului:

- Amenajarea teritoriului:

- Dezvoltarea economică şi socială echilibrată a regiunilor şi zonelor, cu respectarea specificului acestora;
- Îmbunătăţirea calităţii vieţii oamenilor şi colectivităţilor umane;
- Gestionarea responsabilă a resurselor naturale şi protecţia mediului;
- Utilizarea raţională şi eficientă a teritoriului;
- Protejarea unor teritorii sensibile din punct de vedere ecologic;
- Evitarea riscurilor naturale şi prevenirea efectelor unor catastrofe;
- Urbanism (privit ca ansamblu de activităţi);
- Ameliorarea condiţiilor de viaţă prin eliminarea disfuncţionalităţilor, asigurarea accesului la servicii publice şi locuinţe convenabile pentru toţi locuitorii;

 

Scopuri şi obiective privind dezvoltarea turismului în comună Remetea Chioarului
I. Viziune: Turismul - motor al dezvoltării locale şi pol al integrării europene.
II . Misiune: Ţelul nostru este ca vizitatorii să se simtă bine în Remetea Chioarului, iar localnicii să se identifice cu comuna lor.
III. Scopuri:
• Promovarea prin turism a comunei Remetea Chioarului;
• Dezvoltarea economică a comunei Remetea Chioarului, prin dezvoltarea sectorului turistic;
• Ridicarea nivelului de trai în comuna Remetea Chioarului, prin dezvoltarea turismului local;
• Crearea de noi locuri de muncă;
• Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, prin îmbunătăţirea serviciilor legate de turism, ameliorarea calităţii mediului, înfrumuseţarea comunei şi a satelor aparţinătoare, oferirea unor noi posibilităţi de agrement si refacere pentru locuitori şi pentru turisti.
• Prin accesarea fondurilor structurale, comuna poate beneficia de importante sume de bani care pot avea ca şi scop dezvoltarea turismului în zonă. Aceste sume de bani reprezintă investiţii care la rândul lor oferă noi locuri de muncă persoanelor din comună şi din împrejurări.
IV. Obiective:
• Cooptarea într-un parteneriat amplu şi corelarea tuturor iniţiativelor privind prezentul şi viitorul turismului din comună;
• Dezvoltarea parteneriatului civic, cu participarea efectivă a autorităţilor publice, mediului academic, societăţii civile şi sectorului privat (mediului de afaceri):
• Coordonarea eforturilor de calitate ale numeroşilor dezvoltatori ai turismului, ale investitorilor publici sau privaţi de la toate nivelurile;
• Consultarea tuturor partenerilor profesionali şi civici din domeniul turismului;
• Corelarea cu iniţiativele similare (centrale - naţionale sau regionale);
• Atragerea investitorilor autohtoni şi străini, publici şi privaţi;
• Sprijinirea mediului de afaceri - sursa de oportunităţi pentru dezvoltarea turismului local;
• Diversificarea şi creşterea calitativă a serviciilor turistice;
• Dinamizarea circulaţiei turiştilor, creşterea numărului de turişti şi a veniturilor directe şi indirecte:
• Dezvoltarea diferitelor forme de turism cu accent pe:

• turismul de afaceri;
• turismul cultural, istoric, religios;
• alte forme de turism (turismul de agrement, turismul ecologic şi agroturismul. Turismul sportiv, turismul de tranzit turismul extrem etc.)

 

Strategii şi politici comunitare de dezvoltare a turismului în comună Remetea Chioarului
În urma analizei matricei SWOT a potenţialului turistic al comunei Remetea Chioarului, se propune o strategie ofensivă, de punere în valoare a punctelor tari şi de valoriflcare a multiplelor oportunităţi de care beneficiază comuna, ca destinaţie turistică (turism cultural-istoric-religios, turism de agrement) şi centru de dezvoltare a mediului de afaceri, (turism de afaceri, turism sportiv etc.), precum şi că punct de plecare spre alte obiective şi trasee turistice (turism de tranzit, agroturism şi turism ecologic, turism extrem ș.a.).
O strategie iniţială de marketing ar trebui să includă un program agresiv de publicitate, prin intermediul unei pagini web. Prin crearea unei baze de date conţinând agenţii de turism din România şi prin furnizarea continuă de informaţii - calendar al evenimcntelor, actualizarea produselor şi alte activităţi similare, plasarea reclamelor în publicaţiile de turism naţionale şi regionale şi participarea la târgurile de turism din România.
Există un segment de piaţă care merită o atenţie specială: turismul de afaceri.
Datele actuale menţionează turismul de afaceri ca un posibil segment de marketing de explorat pe termen lung.
• Turismul cultural şi ecoturismul
Studiile intenaționale arată că ecoturismul şi turismul cultural reprezintă nişe de piaţă în creștere. Iar comuna Remetea Chioarului cu proximităţile sale are un potenţial ridicat şi este bine poziţionat. Astfel încât se poate începe capitalizarea acestor resurse şi oportunităţi.
• Mini-vacante şi turişti de week-end
Ca urmare a unui studiu sociologic, s-a ajuns la concluzia că motivele principale pentru care respondenții respectivi au vizitat zona ca turişti sunt următoarele:
1) vizitarea obiectivelor istorice, culturale şi naturale;
2) petrecerea mini-vacantelor şi concediilor;
3) petrecerea week-end-ului.
Combinaţia de turişti de mini-vacante şi de week-end sugerează că ar trebui acordată o atenţie specială acestui segment de piaţă, printr-o publicitate regională şi prin campanii de informare.
În actualele condiţii economico-sociale ale ţării, cu o majoritate a populaţiei aflată sub standardul minim al posibilităţilor de practicare a unui turism decent (500 USD venit net lunar/persoană). Turismul de scurtă durată din zonele periurbane (îndeosebi ale aşezărilor urbane relativ mari, cu cerere turistică importantă) oferă posibilităţi largi de practicare unui mare număr de persoane. Ca urmare, el devine o veritabilă linie de start a turismului de perspectivă.
• Turiştii străini
Datele actuale arată că o parte importantă din turişti vin din alte ţări, majoritatea dintre aceștia provenind dintr-un număr relativ mic de țări. Unii turişti străini tind să stea pentru perioade mai lungi de timp. Unii folosesc zona ca destinaţie primară pentru şederi mai lungi.
Oficiile Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului din România în 20 de alte ţări oferă posibilitatea unei strategii de marketing specializate şi ţintite către potenţialii turişti străini.
O tendinţă care se remarcă în ultimii ani este dezvoltarea aşa-numitului med-turism.
Îmbunătăţirea serviciilor legate de turism, înfrumuseţarea comunei şi a satelor aparţinătoare vor duce la o crestere semnificativă a numărului turiştilor. Numărul turiştilor diferă de la lună la lună, apogeul înregistrându-se în lunile de vară.

 

Rezultate așteptate:
• dinamizarea circulaţiei turiştilor, publicitate eficientă, creşterea numărului de turişti şi a veniturilor directe, dezvoltarea turismului cultural, accesul mai rapid la informaţie şi accesul mai comod la monumente şi produse turistice;
• cadrul instituţional: parteneriatul public şi public-privat;
• impact public: semnificativ şi constant;
• beneficiari: turiştii interni şi externi. Instituţiile publice şi autorităţile locale.
• eficienţa/indicatori de performanţă numărul de turişti români/străini care apelează la acest serviciu; numărul de turişti care vizitează obiectivele din zonă; graficul de amortizare a investiţiei;
• dezvoltarea împreună cu agenţiile de turism a unor tururi/circuite turistice în comună şi în împrejurimi;

 

Concluzii
În urma studiilor efectuate se desprind următoarele concluzii mai importante:
• Comuna Remetea Chioarului, judeţul Maramureş, prin peisajele sale naturale, dispune de un grad ridicat de potenţialitate privind desfăşurarea serviciilor de turism şi agroturism;
• Comuna Remetea Chioarului se află la o distanţă de 17 km de oraşul Baia-Mare, judeţul Maramureş, fiind traversală de drumul judeţean DJ 182, ceea ce constituie un avantaj din acest punct de vedere;
• O altă formă de atracţie a turiştilor o consideră activităţile meşteşugăreşti din localitate, care sunt vii prezente în mai toate gospodăriile, precuim şi multitudinea de obiective turistice existente;
• Grupa de produse agroalimentare este foarte variată: legume, zarzavaturi, fructe, lapte şi produse lactate, carne şi produse din carne etc;
• Agroturismul reprezintă o şansă de creştere şi dezvoltare economică a gospodăriilor acestei zone;
• Gospodăriile ar putea să intre în circuitul agroturistic pentru practicarea serviciilor acestor forme de turism.
Din cele prezentate până acum, putem spune că zona Remetea Chioarului poate fi considerată o alternativă pentru practicarea tuturor formelor de turism. Întrucât dispune de toate condiţiile necesare asigurării unui confort minim, în ceea ce priveşte peisajul, mediul nepoluant. Obiective şi atracţii turistice, tradiţii, ospitalitate, meniuri tradiţionale naturale etc, meritând toate eforturile din partea autorităţilor în exerciţiu de a susţine, mai ales financiar, promovarea şi dezvoltarea în această zonă a serviciilor de turism.
Obiectivele turistice se pot realiza prin intermediul Măsurii 313.. Încurajarea activităţilor turistice". Obiectivele măsurii sunt: crearea şi menţinerea locurilor de muncă prin activităţi de turism, în special pentru tineri şi femei şi crearea, îmbunătăţirea, diversificarea infrastructurii şi serviciilor turistice şi creşterea numărului de turişti şi durata vizitelor.
Şi prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, domeniul major de intervenţie 5.2 -"Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarca resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice". Acest domeniu major de intervenţie are următoarele obiective:
• Valorificarea resurselor naturale în scop turistic,
• Diversiticarea serviciilor turistice,
• Îmbunătăţirea calităţii serviciilor de cazare,
• Crearea/extinderea structurilor de agrement turistic, în scopul creşterii numărului turiştilor şi a duratei sejurului.
Valoarea totală a proiectului este cuprinsă între minim 700.000 lei şi maxim 85.000.000 lei (echivalentul aproximativ a 200.000-25.000.000 Euro), cu excepţia proiectelor de modernizare/extindere a structurii de cazare, pentru care valoarea totală a proiectului este cuprinsă între minim 700.000 lei şi maxim 17.000.000 lei (echivalentul aproximativ a 200.000 - 5.000.000 Euro).
Alocarea financiară pentru domeniul major de intervenţie " Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterii calităţii Serviciilor turistice" este de 330.019.069 Euro, din care 231.013.349 Euro din FEDR, restul fiind reprezentat de co-finanțarea naţională, din care 99.005.720 Euro reprezentând contribute privată. Dar pentru regiunea NV se aloca 39,90 milioane de euro.
Procentul minim al contribuţiei proprii (ce va fi asigurată prin bugelul local) este de 2% din valoarea maximă a cheltuielilor eligibile.