Categorie
De la:
Pana la:

Pagini

Hotărâri Consiliu Local 2017

Nomenclator Hotărâri Consiliu Local Remetea Chioarului 2017

Hot. NR. 

Data 

Detalii Hotarare

1

12.01.2017

Aprobarea acoperirii deficitului pe secitunea de dezvoltare din anul 2016 in suma de 70153,10 din excedentul anilor precedenti

2

12.01.2017

Inchirierea in continuare a aparamentului nr. 2 din impobilul 74 domnului Codrea Fanel

3

12.01.2017

aprobarea modificarii Organigramei si a statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Remetea Chioarului

4

28.02.2017

Planul de actiune pe anul 2017 pentru beneficiarii VMG si persoanel care presteaza activitati in folosul comunitatii

5

28.02.2017

Detalierea pozitiei globale existente a strazilor prevazute pentru realizarea obiectivului canalizarea apelor menajere din localitatea Remetea Chioarului

6

28.02.2017

Aprobarea Ghidului solicitantilor de finantare a activitatiilor nonprofit de interes general in domeniul sportului

7

28.02.2017

Aprobarea planului de analiza si acoperirea riscurilor pe anul 2017

8

14.03.2017

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici modificati pentru obiectivul ”Reabilitarea iluminatului public in comuna Remetea Chioarului” 

9

14.03.2017

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici modificati pentru obiectivul ”Reabilitarea și modernizare dispensar in localitatea Remetea Chioarului”

10

14.03.2017

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici modificati pentru obiectivul ”Modernizare strazi de interes local in comuna Remetea Chioarului”

11

14.03.2017

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici modificati pentru obiectivul ”Retea de canalizare, statie de epurare și racorduri de canalizare in comuna Remetea Chioarului, localitatea Berchez”

12

14.03.2017

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici modificati pentru obiectivul ”Canalizarea apelor menajere in localitatea Remetea Chioarului

13

14.03.2017

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici modificati pentru obiectivul in derulare ”Proiectare și executie utilitati Scoala Berchezoaia

14

14.03.2017

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici modificati pentru obiectivul in derulare ”Reabilitarea și dezvoltarea resurselor de apa si reabilitarea sistemului de distributie al alimentarii cu apa potabila a comunei Remeta Chioarului”

15

14.03.2017

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici modificati pentru obiectivul in derulare ”Lucrari de modernizare a drumului comunal DC 72

16

14.03.2017

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici modificati pentru obiectivul in derulare ”Proiectare și executie utilitati Scoala Berchez, localitatea Berchez, comuna Remetea Chioarului judetul Maramures

17

28.03.2017

Instrumentarea proiectului ”Reabilitare si modernizare infrastructurii rutiere agricole din comuna Remetea Chioarului jud. Maramures”

18

28.03.2017

Instrumentarea proiectului ”Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere de interes local din comuna Remetea Chioarului”

19

28.03.2017

Adoptarea bugetului comunei Remetea Chioarului pentru anul 2017

20

28.03.2017

Aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Remetea Chioarului pe anul 2017

21

28.03.2017

Aprobarea si insusirea documentului ”Acord de cooperare” pentru organizarea si exercitarea functiei de audit intern

22

28.03.2017

Aprobarea si insusirea documentului ”Acord de cooperare” privind organizarea si desfasurarea activitatiilor statuare prevazute in Statutul Filialei Judetene Maramure a Asociatiei Comunelor din Romania

23

24.04.2017

Aprobarea cotei de cofinantare pentru obiectivul in derulare ”Reabilitarea și dezvoltarea resurselor de apa si reabilitarea sistemului de distributie al alimentarii cu apa potabila a comunei Remetea Chioarului”

24

24.04.2017

Aprobarea cotei de cofinantare pentru obiectivul in derulare ”Lucrari de modernizare a drumului comunal DC 72

25

24.04.2017

Aprobarea cotei de cofinantare pentru obiectivul in derulare ”Proiectare si executie utilitati Scoala Berchez

26

24.04.2017

Aprobarea cotei de cofinantare pentru obiectivul in derulare ”Proiectare si executie utilitati Scoala Berchezoiaia

27

24.04.2017

Aprobarea modificarii Regulamentului Serviciului de Salubrizare

28

24.04.2017

Aprobarea Documentatiei de atribuire a contractului avand ca obiect Delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatiile de colectare separata si transport separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare, partea de sud a judetului coprinzand LOT 1

29

24.04.2017

Aprobarea distribuirii catre gosposdariile populatiei din Comuna Remetea Chioarului a compostoarelor pentru deseuri menajere

30

24.04.2017

aprobarea modificarii Organigramei si a statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Remetea Chioarului

31

24.04.2017

Insusirea documentatiei cadastrale, privind intabularea unui drum

32

24.04.2017

aprobarea organizarii sarbatorii ”Primavara la Cetate” in data de 30 aprilie 2017 in localitate Berchezoaia

33

12.05.2017

Aprobarea trecerii din domeniul public al comunei Remetea Chioarului in domeniul public al judetului a imobilelor terenuri in suprafata totala de 158 mp aferente drumului judetean DJ 182 B curpins in proiectului ”Reabiitarea Drumului Nordului Maramures etapa I”

34

12.05.2017

Participarea comunei Remetea Chioarului ca beneficiar in vederea depunerii unei cereri de financare in cadrul Programul Operational Capital Uman, Axa Prioritara 4 - Incluziunea sociala si combateria saraciei

35

12.05.2017

rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Remetea Chioarului

36

12.05.2017

Privind aprobarea cotei de carburant

37

12.05.2017

aprobarea modificarii prin Act aditional a contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare

38

12.05.2017

Aprobarea deschideri unei balastiere in perimetrul Belti-Punte in albia Raului Lapus, loc. Remetea Chioarului

39

12.05.2017

Aprobarea solicitarii scrisorii de garantie de la Fondul de garantare a creditului rural IFN S.A. 

40

7.06.2017

Insusirea documentatiei cadastrale, pentru terenul apartinand domeniului public al comunei Remetea Chioarului in suprafata de 7120 mp Strada Joseni

41

7.06.2017

rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Remetea Chioarului

42

7.06.2017

Instrumentarea proiectului ”Reabilitarea si modernizarea infrastructurii rutiere agricole din comuna Remetea Chioarului jud Maramures

43

7.06.2017

Acordarea unui ajutor de urgenta, altele decat cele prevazute expr de L. 416/2001 privind venitul minim garantat

44

14.06.2017

Aprobarea efectuarii concediului de odihna de catre primarului comunei, aferent anului 2016

45

14.06.2017

Aprobarea bugetului proiectului Chioar unitate in diversitate, a acordului de parteneriat si a cotei de cofinantare

46

14.06.2017

aprobarea dezmembrarii unor imobile din domeniul public al comunei Remetea Chioarului

47

28.07.2017

rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Remetea Chioarului

48

28.07.2017

aprobarea listei cuprinzand documentele de interes public produse si/sau gestionate conform legii, altele decat cele puse la dispozitie din oficiu in baza art. 5 din L 544/2001

49

28.07.2017

Aprobarea achizitionarii unui buldoexcavator

50

28.07.2017

Stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si functiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Remetea Chioarului

51

28.07.2017

Aprobarea ghidului de finantare pentru activitati culturale

52

28.07.2017

Aprobarea normelor metodologice privind acordarea de sprijin financiar unitatiilor de cult

53

28.07.2017

aprobarea Actului aditional nr. 4/2017 la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare

54

31.08.2017

rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Remetea Chioarului

55

31.08.2017

Organizarea sarbatorii-festival Toamana Chioreana 16-17 septembrie 2017 editia XI-a

56

31.08.2017

Aprobarea actului aditional nr 5/2017 la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare

57

31.08.2017

Aprobarea executarii unor lucrari de reparatie si modernizare a sistemului de iluminat public din satele apartinatoare comunei

58

29.09.2017

aprobarea valorii investitiei si solicitarii unei scrisori de garantare pentru reabilitarea si modernizarea infrastructurii agricole a Comnei Remetea Chioarului

59

29.09.2017

aprobarea planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Remetea Chioarului

60

31.10.2017

rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Remetea Chioarului

61

31.10.2017

aprobarea modificarii Organigramei si a statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Remetea Chioarului

62

31.10.2017

Aprobarea scoaterii din domeniul public al Comunei Remetea Chioarului si trecerea in domeniul privat al unui teren

63

31.10.2017

aprobarea regulamentului privind desfasurarea licitatiilor pentru inchirierea bunurilor aflate in proprietatea publica sau privata a Comunei Remetea Chioarului

64

31.10.2017

exprimarea acordului de inchiriere si aprobarea evaluarii pentru inchirierea cabinetului stomatologic situati in Remetea Chioarului nr. 127

65

31.10.2017

exprimarea acordului de inchiriere si aprobarea evaluarii pentru inchirierea apartamentului nr. 4 din blocul situat la nr. 74 din Remetea Chioarului

66

31.10.2017

Exprimarea acordului de concosionare si aprobarea studiului de oportunitate pentru concesionarea teren 8016 mp Berchez ”Pasunea Porcilor”

67

31.10.2017

Aprobarea taxei speciale pentru inchirierea buldoexcavator aflat in domeniul privat al Comunei

68

31.10.2017

Aprobarea sumelor ce se aloca in 2017 ca sprijin financiar unitatilor de cult

69

28.11.2017

Aprobarea executarii unor lucrari de reparatie si modernizare a sistemului de iluminat public 

70

28.11.2017

stabilirea impozitelor si taxelor locale aferente anului 2018

71

28.11.2017

Aprobarea amenajamentului Pastoral pentru pasunile comunei Remetea Chioarului

72

28.11.2017

rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Remetea Chioarului

73

28.11.2017

Aprobarea pretului de valorificare a lemnului exploatat din padurile comunei Remetea Chioarului

74

20.12.2017

Modificarea HCL 70 privind impozitele si taxele locale

75

20.12.2017

Aprobarea modificarii actelor statutare ale Asociatiei de dezvoltare intracomunitara Zona metropolitana

76

20.12.2017

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

77

20.12.2017

Numirea Comisiei de inventariere a domeniului public Remetea Chioarului

02 February 2018
Hotărâri Consiliu Local 2018

Hcl Nr

Data

Detalii Hotarare

1

09.02.2018

Privind acoperirea deficitului pe sectiunea functionare pe anul 2017 in suma de 64.297, 33 lei

2

09.02.2018

Privind adoptarea bugetului Comunei Remetea Chioarului pentru anul 2018

3

09.02.2018

Privind aprobarea contului de executie al bugetului local al Comunei Remetea Chioarului pentru anul 2017

4

09.02.2018

Privind aprobarea Caietului de sarcini pentru concesionarea terenului in suprafata de 8016 mp situat in localitatea Berchez

5

09.02.2018

Privind Planul de actiune pe anul 2018 pentru beneficiarii VMG si persoanele care presteaza activitati in folosul comunitatii

6

09.02.2018

Privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor pe anul 2018 in Comuna Remetea Chioarului 2018

7

09.02.2018

Privind aprobarea Caietelor de sarcini pentru inchirierea unor terenuri cu destinatie agricola

8

09.03.2018

Privind mandatarea primarului Comunei Remetea Chioarului sa semneze documentele generate de proiectul  “Chioar Unitate in Diversitate “

9

09.03.2018

Privind implementarea proiectului “Amenajare alei pietonale in Comuna Remetea Chioarului , judetul Maramures “

10

09.03.2018

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Remetea Chioarului

11

09.03.2018

Privind infiintarea posturilor in afara organigramei aferente proiectului “Chioar Unitate in Diversitate”

12

09.03.2018

Privind modificarea HCL 66/2017

13

09.03.2018

Privind insusirea variantei finale al Proiectului de Stema a Comunei Remetea Chioarului

14

16.03.2018

Privind aprobarea scrisorii de garantarea financiara de la CEC BANK SA in valoare de 2.203.470,50 lei pentru proiectul “Canalizarea apelor menajere in localitatea Remetea Chioarului din comuna Remetea Chioarului ,judeteul Maramures “

15

13.04.2018

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Remetea Chioarului

16

13.04.2018

Privind aprobarea oraganizarii sarbatorii “Primavara la Cetate ” in data de 15 aprile 2018 in localitatea Berchezoaia comuna Remetea Chioarului

17

13.04.2018

Privind casarea unor materiale de natura mijloacelor fixe si obiecte de inventar din patrimoniul comunei Remetea Chioarului

18

13.04.2018

Privind aporbarea sumelor ce se aloca in anul 2018 ca sprijin financiar unitatilor de cult din comuna Remetea Chioarului

19

27.04.2018

Privind aprobarea sumei necesare pentru deplasarea grupului de “Horitoare ” din localitatea Posta la un festival coral ortodox-bizantin in Grecia

20

 

17.05.2018

Privind avizarea Planului de Scolarizare pentru anul 2018-2019 intocmit de Scoala Gimnaziala Remetea Chioarului

21

17.05.2018

Privind aprobarea sumei de 3000 lei necesare in vederea organizarii evenimentului cultural “Credinta si Traditie –Dant la sura ”organizat in localitatea Remecioara

22

17.05.2018

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Remetea Chioarului

23

06.06.2018

Privind aprobarea  modificarii categoriei drumului DC 76

24

06.06.2018

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Remetea Chioarului

25

06.06.2018

Privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului  Comunei Remetea Chioarului

26

05.07.2018

 

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Remetea Chioarului

27

31.08.2018

Privind stabilirea de taxe pentru utilizarea temporara a terenului sintetic de fotbal din loc.Remetea Chioarului

28

31.08.2018

Privind organizarea sarbatorii –festival “Toamna Chioreana “15-16 septembrie 2018 editia a XII-a

29

31.08.2018

Privind rectificarea bugetului de cheltuieli al Comunei Remetea Chioarului

30

06.09.2018

Privind delegarea serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare catre S.C. VITAL S.A.

31

12.10.2018

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Remetea Chioarului

32

12.10.2018

Privind aprobarea modificarii oraganigramei si statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Remetea Chioarului

33

12.10.2018

Privind inscrierea in Cartea Funciara a imobilului “curtea si cladirea Caminului cultural Berchez “

34

18.10.2018

Privind aprobarea identificarii cu elemente de carte funciara a suprafetei de teren cu denumirea “Curtea scolii vechi”

35

09.11.2018

Privind aprobarea regulamentului cadru de  organizare si functionare a compartimentului public de asistenta sociala

36

09.11.2018

Privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice in cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Remetea Chioarului in anul 2019

37

09.11.2018

Privind aprobarea preturilor de referinta pentru productia de lemn aferenta anului 2019

38

09.11.2018

Privind modificarea si complectarea HCL 50/2017 si stabilirea salariului de baza pentru functia contractuala sofer microbus din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Remetea Chioarului

39

16.11.2018

Privind implementarea proiectului “Acces la transport al comunitatii in risc de excluziune ”

40

16.11.2018

Privind aprobarea incheierii unui contract de comodat cu ASSOC Baia Mare

 

41

 

14.12.2018

 

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Remetea Chioarului  decembrie 2018

42

14.12.2018

Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aferente anului 2019 in Comuna Remetea Chioarului

43

14.12.2018

Privind adererea la “Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Distributie de Gaz Maramures”

44

14.12.2018

Privind stabilirea spatiului de lucru pentru angajatii Proiectului “Chioar unitate in diversitate”

45

14.12.2018

Privind stabilirea modului de intocmire a registrului agricol

46

14.12.2018

Privind aprobarea intabularii in cartea funciara a drumului cu denumirea “Drum Posta -Sacalaseni”02 February 2018
Declaratii de interese 2017 Consilieri

Declaratii de interese pentru consilierii locali:

1. Augustin Lucian Vasile

2. Butean Teodor

3. Grebles Petru

4. Iies Vasile Gheorghe

5. Kadar Florentina

6. Ladanyi Erica Ildiko

7. Maxim Ioan

8. Surduc Valer

9. Surduc Gheorghe Romeo

10. Todea Teodor

11. Ungur Gheorghe Danut

05 February 2018
Declarații de avere 2017 Conilieri locali

Declaratii de avere Consilieri locali: 
1. Augustin Lucian Vasile

2. Butean Teodor

3. Grebles Petru

4. Iies Vasile Gheorghe

5. Kadar Florentina

6. Ladanyi Erica Ildiko

7. Maxim Ioan

8. Surduc Valer

9. Surduc Gheorghe Romeo

10. Todea Teodor

11. Ungur Gheorghe Danut

05 February 2018
Infrastructura

Infrastructura

Comuna Remetea Chioarului este alcătuită din 5 sate, iar în urma studiilor efectuate a rezultat faptul că situaţia infrastructurii este una deficitară. În acelaşi timp s-au identificat mai multe situaţii problematice, în diverse domenii care au nevoie de îmbunătăţiri, cele mai importante aspecte fiind cele legate de:
• structurile publice
• structurile tehnico-edilitare
• căile de comunicare şi acces.
 
Structuri publice
Clădirea în care se află sediul primăriei din comuna Remetea Chioarului este într-o stare bună, privind dotarea tehnologică, primăria are calculatoare şi acces la internet. Sediul administrativ are o suprafaţă de 200 mp având 10 clădiri în proprietate.
În cadrul comunei există 5 şcoli generale, câte o şcoală în fiecare sat aparţinător. Activitatea instructiv-educativă preşcolară se desfăşoară în 5 grădiniţe. Starea clădirilor destinate şcolilor şi grădinițelor este satisfăcătoare. Gradul de ocupare al şcolilor şi al grădinițelor este de 95%. Atât sediul primăriei cât şi şcolile sunt dotate cu fax, reţea de calculatoare cu acces la internet. În comună mai există:
• un dispensar care găzduieşte două cabinete individuale ale medicilor de familie având şi două puncte de lucru în Berchez şi Poşta;
• oficiu poştal cu sediul în localitatea Remetea Chioarului şi punct de lucru în Berchez, clădirea acestuia fiind într-o stare satisfăcătoare dar nivelul de informatizare este destul de redus;
• biblioteca cu sediul în localitatea Remetea Chioarului şi puncte de lucru în satele Berchez şi Poşta, cu un nivel de informatizare destul de redus. Acesta are în patrimoniu 13720 de volume la sfărşitul anului 2009, exista și un centru de internet pentru public, programul Biblionet

• biblioteci şcolare;
• cămin cultural în fiecare sat aparţinător şi biserici.
• o componentă importantă a vieţii satului este cultura, domeniu care poate contribui în mod specific la creşterea gradului de activitate a satelor pentru populaţia tânără. În această comună mijloacele prin care se transmite cultura sunt căminele culturale, bibliotecile, televiziunea şi internetul.
În ultimii ani s-a putut constata o continuă degradare a mediului cultural pe fondul reducerii sprijinului financiar acordat domeniului, atât din partea bugetului public, cât şi din partea finanţatorilor privaţi. Acesta situaţie a căpătat aspecte alarmante în multe zone rurale, unde majoritatea căminelor culturale şi a altor aşezăminte culturale şi-au încetat activitatea sau servesc altor destinaţii.
Situaţia bibliotecilor este caracterizată şi ea de o tendinţă descendentă, mai mult sau mai puţin asemănătoare cu a altor domenii din viaţa culturală a satelor, doar o mică parte din numărul bibliotecilor desfăşurând activităţi specifice.
Pe teritoriul comunei Remetea Chioarului există 14 cimitire.
În centrul localităţii Remetea Chioarului, se înalţă Biserica din lemn "'Sfinţii Arhangheli", o capelă şi un crucifix sculptat în piatră în sec. al XVIM-lea, precum şi casa de lemn Pop Maria (1875). Dintre obiectivele turistice, în apropiere de satul Berchezoaia, se remarcă Ruinele Cetăţii Chioarului, bisericile din lemn din satele Berchez, Poșta şi Remecioara.


Structuri tehnico-edilitare
S-a constatat faptul că în anumite zone instalaţia de apă şi canalizare lipseşte în totalitate, iar în alte zone, cea existentă are nevoie de recondiţionare, modernizare.
Alimentarea cu apă se face din fântâni proprii, cismele stradale sau izvoare captate. S-a constatat faptul că în zonă există reţea de distribuție a apei potabile inclusiv stație de tratare în localitatea Remetea Chioarului cu posibilitate de extindere pt localitățile Berchez și Posta. Pe teritoriul comunei există reţele de alimentare cu apă şi 350 de gospodării care beneficiază de această reţea care se întinde pe o lungime de 16 km. Canalizare nu există, fapt care periclitează sănătatea locuitorilor şi a animalelor, ducând şi la poluarea solului şi a mediului ambient.

Comuna beneficiază de utilităţile de bază. Este conectată la reţeaua electrică, există conductă de gaz în comună de care beneficiază 350 de gospodării, pe o lungime de 9 km. Asigurarea unei reţele de apă potabilă curentă reprezintă o problemă majoră ce condiţionează calitatea vieţii şi dezvoltarea activitatilor economice în acestă zonă.

Comunicaţiile sunt foarte bune, prin acces la reţeaua de telefonie şi la cea de televiziune prin cablu. Accesul la internet este slab dezvoltat şi se limitează doar la instituţiile publice. Infrastructura de conexiune la internet în bandă largă (broadband) este o problemă independentă de infrastructura de bază din spaţiul rural.

 

Căi de comunicare și acces

Reţelele şi mijloacele de comunicaţii sunt: telefonia fixă care este asigurată prin Romtelecom, mobilă, internet, oficiu poştal.O altă problemă stringentă este starea drumurilor. Drumurile constituie ruta de transport cea mai importantă. Dezvoltarea acestora şi a traficului este încă departe de a îndeplini necesităţile localnicilor dar mai ales standardele europene. Aceste drumuri nu sunt adecvate utilizării în scopuri de afaceri, accesului populaţiei la educaţia de bază şi la serviciile de sănătate.
Reţeaua stradală a comunei este alcătuită din: uliţe, drumuri comunale, drumuri forestiere, drumuri judeţene. Teritoriul comunei este străbătut de 68 de km de drum comunal și viginal, iar din totalul drumurilor existente pe teritoriul comunei se regăsesc 24 km de drum asfaltat. Există drumuri comunale sau locale care nu au îmbrăcăminte asfaltică. Totodată trebuie refăcute şanţurile carosabile (rigole), podeţele în localităţile în care există şi construite altele noi acolo unde este nevoie.
Prin realizarea lucrărilor de recondiţionare şi modernizare se poate asigura o dezvoltare a economiei comunei, respectiv a satelor, dezvoltare care poate fi determinată de facilitarea accesului la informaţie, prin crearea unui mediu de afaceri propice pentru atragerea de investitori locali şi străini iar îmbunătăţirea mijloacelor de acces (drumurilor) va influenţa în mod semnificativ această dezvoltare economică.

 

Instrumentele financiare prin care administraţia publică locală poate realiza toate aceste lucrări, sunt fondurile post-aderare, care permit spaţiului rural să beneficieze de tot ajutorul necesar dezvoltării agriculturii, economiei, culturii, turismului. Mai exact: se va îmbunătăţi nivelul de şcolarizare, nivelul de informatizare din cadrul instituţiilor, se vor crea noi locuri de muncă, se va dezvolta în mod considerabil agricultura prin accesul la echipamente şi utililaje moderne, se va putea exploata potenţialul turistic, toate acestea ducând la o schimbare radicală în cadrul economiei comunei.

05 February 2018
Declaratii de interese 2017

Declaratii de interese:

Primar - Petrica Calin Ioan

Viceprimar - Ungur Gheorghe Danuț

Secretar - Filip Codruța

05 February 2018
Publicaţii de căsătorie

In această pagină regăsiţi ataşate publicaţiile de casătorie. 

01 March 2018