Categorie
De la:
Pana la:
Reseteaza filtrele [x]

Pagini

Hotărâri Consiliu Local 2017

Nomenclator Hotărâri Consiliu Local Remetea Chioarului 2017

Hot. NR. 

Data 

Detalii Hotarare

1

12.01.2017

Aprobarea acoperirii deficitului pe secitunea de dezvoltare din anul 2016 in suma de 70153,10 din excedentul anilor precedenti

2

12.01.2017

Inchirierea in continuare a aparamentului nr. 2 din impobilul 74 domnului Codrea Fanel

3

12.01.2017

aprobarea modificarii Organigramei si a statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Remetea Chioarului

4

28.02.2017

Planul de actiune pe anul 2017 pentru beneficiarii VMG si persoanel care presteaza activitati in folosul comunitatii

5

28.02.2017

Detalierea pozitiei globale existente a strazilor prevazute pentru realizarea obiectivului canalizarea apelor menajere din localitatea Remetea Chioarului

6

28.02.2017

Aprobarea Ghidului solicitantilor de finantare a activitatiilor nonprofit de interes general in domeniul sportului

7

28.02.2017

Aprobarea planului de analiza si acoperirea riscurilor pe anul 2017

8

14.03.2017

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici modificati pentru obiectivul ”Reabilitarea iluminatului public in comuna Remetea Chioarului” 

9

14.03.2017

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici modificati pentru obiectivul ”Reabilitarea și modernizare dispensar in localitatea Remetea Chioarului”

10

14.03.2017

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici modificati pentru obiectivul ”Modernizare strazi de interes local in comuna Remetea Chioarului”

11

14.03.2017

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici modificati pentru obiectivul ”Retea de canalizare, statie de epurare și racorduri de canalizare in comuna Remetea Chioarului, localitatea Berchez”

12

14.03.2017

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici modificati pentru obiectivul ”Canalizarea apelor menajere in localitatea Remetea Chioarului

13

14.03.2017

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici modificati pentru obiectivul in derulare ”Proiectare și executie utilitati Scoala Berchezoaia

14

14.03.2017

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici modificati pentru obiectivul in derulare ”Reabilitarea și dezvoltarea resurselor de apa si reabilitarea sistemului de distributie al alimentarii cu apa potabila a comunei Remeta Chioarului”

15

14.03.2017

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici modificati pentru obiectivul in derulare ”Lucrari de modernizare a drumului comunal DC 72

16

14.03.2017

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici modificati pentru obiectivul in derulare ”Proiectare și executie utilitati Scoala Berchez, localitatea Berchez, comuna Remetea Chioarului judetul Maramures

17

28.03.2017

Instrumentarea proiectului ”Reabilitare si modernizare infrastructurii rutiere agricole din comuna Remetea Chioarului jud. Maramures”

18

28.03.2017

Instrumentarea proiectului ”Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere de interes local din comuna Remetea Chioarului”

19

28.03.2017

Adoptarea bugetului comunei Remetea Chioarului pentru anul 2017

20

28.03.2017

Aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Remetea Chioarului pe anul 2017

21

28.03.2017

Aprobarea si insusirea documentului ”Acord de cooperare” pentru organizarea si exercitarea functiei de audit intern

22

28.03.2017

Aprobarea si insusirea documentului ”Acord de cooperare” privind organizarea si desfasurarea activitatiilor statuare prevazute in Statutul Filialei Judetene Maramure a Asociatiei Comunelor din Romania

23

24.04.2017

Aprobarea cotei de cofinantare pentru obiectivul in derulare ”Reabilitarea și dezvoltarea resurselor de apa si reabilitarea sistemului de distributie al alimentarii cu apa potabila a comunei Remetea Chioarului”

24

24.04.2017

Aprobarea cotei de cofinantare pentru obiectivul in derulare ”Lucrari de modernizare a drumului comunal DC 72

25

24.04.2017

Aprobarea cotei de cofinantare pentru obiectivul in derulare ”Proiectare si executie utilitati Scoala Berchez

26

24.04.2017

Aprobarea cotei de cofinantare pentru obiectivul in derulare ”Proiectare si executie utilitati Scoala Berchezoiaia

27

24.04.2017

Aprobarea modificarii Regulamentului Serviciului de Salubrizare

28

24.04.2017

Aprobarea Documentatiei de atribuire a contractului avand ca obiect Delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatiile de colectare separata si transport separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare, partea de sud a judetului coprinzand LOT 1

29

24.04.2017

Aprobarea distribuirii catre gosposdariile populatiei din Comuna Remetea Chioarului a compostoarelor pentru deseuri menajere

30

24.04.2017

aprobarea modificarii Organigramei si a statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Remetea Chioarului

31

24.04.2017

Insusirea documentatiei cadastrale, privind intabularea unui drum

32

24.04.2017

aprobarea organizarii sarbatorii ”Primavara la Cetate” in data de 30 aprilie 2017 in localitate Berchezoaia

33

12.05.2017

Aprobarea trecerii din domeniul public al comunei Remetea Chioarului in domeniul public al judetului a imobilelor terenuri in suprafata totala de 158 mp aferente drumului judetean DJ 182 B curpins in proiectului ”Reabiitarea Drumului Nordului Maramures etapa I”

34

12.05.2017

Participarea comunei Remetea Chioarului ca beneficiar in vederea depunerii unei cereri de financare in cadrul Programul Operational Capital Uman, Axa Prioritara 4 - Incluziunea sociala si combateria saraciei

35

12.05.2017

rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Remetea Chioarului

36

12.05.2017

Privind aprobarea cotei de carburant

37

12.05.2017

aprobarea modificarii prin Act aditional a contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare

38

12.05.2017

Aprobarea deschideri unei balastiere in perimetrul Belti-Punte in albia Raului Lapus, loc. Remetea Chioarului

39

12.05.2017

Aprobarea solicitarii scrisorii de garantie de la Fondul de garantare a creditului rural IFN S.A. 

40

7.06.2017

Insusirea documentatiei cadastrale, pentru terenul apartinand domeniului public al comunei Remetea Chioarului in suprafata de 7120 mp Strada Joseni

41

7.06.2017

rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Remetea Chioarului

42

7.06.2017

Instrumentarea proiectului ”Reabilitarea si modernizarea infrastructurii rutiere agricole din comuna Remetea Chioarului jud Maramures

43

7.06.2017

Acordarea unui ajutor de urgenta, altele decat cele prevazute expr de L. 416/2001 privind venitul minim garantat

44

14.06.2017

Aprobarea efectuarii concediului de odihna de catre primarului comunei, aferent anului 2016

45

14.06.2017

Aprobarea bugetului proiectului Chioar unitate in diversitate, a acordului de parteneriat si a cotei de cofinantare

46

14.06.2017

aprobarea dezmembrarii unor imobile din domeniul public al comunei Remetea Chioarului

47

28.07.2017

rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Remetea Chioarului

48

28.07.2017

aprobarea listei cuprinzand documentele de interes public produse si/sau gestionate conform legii, altele decat cele puse la dispozitie din oficiu in baza art. 5 din L 544/2001

49

28.07.2017

Aprobarea achizitionarii unui buldoexcavator

50

28.07.2017

Stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si functiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Remetea Chioarului

51

28.07.2017

Aprobarea ghidului de finantare pentru activitati culturale

52

28.07.2017

Aprobarea normelor metodologice privind acordarea de sprijin financiar unitatiilor de cult

53

28.07.2017

aprobarea Actului aditional nr. 4/2017 la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare

54

31.08.2017

rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Remetea Chioarului

55

31.08.2017

Organizarea sarbatorii-festival Toamana Chioreana 16-17 septembrie 2017 editia XI-a

56

31.08.2017

Aprobarea actului aditional nr 5/2017 la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare

57

31.08.2017

Aprobarea executarii unor lucrari de reparatie si modernizare a sistemului de iluminat public din satele apartinatoare comunei

58

29.09.2017

aprobarea valorii investitiei si solicitarii unei scrisori de garantare pentru reabilitarea si modernizarea infrastructurii agricole a Comnei Remetea Chioarului

59

29.09.2017

aprobarea planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Remetea Chioarului

60

31.10.2017

rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Remetea Chioarului

61

31.10.2017

aprobarea modificarii Organigramei si a statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Remetea Chioarului

62

31.10.2017

Aprobarea scoaterii din domeniul public al Comunei Remetea Chioarului si trecerea in domeniul privat al unui teren

63

31.10.2017

aprobarea regulamentului privind desfasurarea licitatiilor pentru inchirierea bunurilor aflate in proprietatea publica sau privata a Comunei Remetea Chioarului

64

31.10.2017

exprimarea acordului de inchiriere si aprobarea evaluarii pentru inchirierea cabinetului stomatologic situati in Remetea Chioarului nr. 127

65

31.10.2017

exprimarea acordului de inchiriere si aprobarea evaluarii pentru inchirierea apartamentului nr. 4 din blocul situat la nr. 74 din Remetea Chioarului

66

31.10.2017

Exprimarea acordului de concosionare si aprobarea studiului de oportunitate pentru concesionarea teren 8016 mp Berchez ”Pasunea Porcilor”

67

31.10.2017

Aprobarea taxei speciale pentru inchirierea buldoexcavator aflat in domeniul privat al Comunei

68

31.10.2017

Aprobarea sumelor ce se aloca in 2017 ca sprijin financiar unitatilor de cult

69

28.11.2017

Aprobarea executarii unor lucrari de reparatie si modernizare a sistemului de iluminat public 

70

28.11.2017

stabilirea impozitelor si taxelor locale aferente anului 2018

71

28.11.2017

Aprobarea amenajamentului Pastoral pentru pasunile comunei Remetea Chioarului

72

28.11.2017

rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Remetea Chioarului

73

28.11.2017

Aprobarea pretului de valorificare a lemnului exploatat din padurile comunei Remetea Chioarului

74

20.12.2017

Modificarea HCL 70 privind impozitele si taxele locale

75

20.12.2017

Aprobarea modificarii actelor statutare ale Asociatiei de dezvoltare intracomunitara Zona metropolitana

76

20.12.2017

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

77

20.12.2017

Numirea Comisiei de inventariere a domeniului public Remetea Chioarului

02 February 2018
Hotărâri Consiliu Local 2018

Hcl Nr

Data

Detalii Hotarare

1

09.02.2018

Privind acoperirea deficitului pe sectiunea functionare pe anul 2017 in suma de 64.297, 33 lei

2

09.02.2018

Privind adoptarea bugetului Comunei Remetea Chioarului pentru anul 2018

3

09.02.2018

Privind aprobarea contului de executie al bugetului local al Comunei Remetea Chioarului pentru anul 2017

4

09.02.2018

Privind aprobarea Caietului de sarcini pentru concesionarea terenului in suprafata de 8016 mp situat in localitatea Berchez

5

09.02.2018

Privind Planul de actiune pe anul 2018 pentru beneficiarii VMG si persoanele care presteaza activitati in folosul comunitatii

6

09.02.2018

Privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor pe anul 2018 in Comuna Remetea Chioarului 2018

7

09.02.2018

Privind aprobarea Caietelor de sarcini pentru inchirierea unor terenuri cu destinatie agricola

8

09.03.2018

Privind mandatarea primarului Comunei Remetea Chioarului sa semneze documentele generate de proiectul  “Chioar Unitate in Diversitate “

9

09.03.2018

Privind implementarea proiectului “Amenajare alei pietonale in Comuna Remetea Chioarului , judetul Maramures “

10

09.03.2018

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Remetea Chioarului

11

09.03.2018

Privind infiintarea posturilor in afara organigramei aferente proiectului “Chioar Unitate in Diversitate”

12

09.03.2018

Privind modificarea HCL 66/2017

13

09.03.2018

Privind insusirea variantei finale al Proiectului de Stema a Comunei Remetea Chioarului

14

16.03.2018

Privind aprobarea scrisorii de garantarea financiara de la CEC BANK SA in valoare de 2.203.470,50 lei pentru proiectul “Canalizarea apelor menajere in localitatea Remetea Chioarului din comuna Remetea Chioarului ,judeteul Maramures “

15

13.04.2018

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Remetea Chioarului

16

13.04.2018

Privind aprobarea oraganizarii sarbatorii “Primavara la Cetate ” in data de 15 aprile 2018 in localitatea Berchezoaia comuna Remetea Chioarului

17

13.04.2018

Privind casarea unor materiale de natura mijloacelor fixe si obiecte de inventar din patrimoniul comunei Remetea Chioarului

18

13.04.2018

Privind aporbarea sumelor ce se aloca in anul 2018 ca sprijin financiar unitatilor de cult din comuna Remetea Chioarului

19

27.04.2018

Privind aprobarea sumei necesare pentru deplasarea grupului de “Horitoare ” din localitatea Posta la un festival coral ortodox-bizantin in Grecia

20

 

17.05.2018

Privind avizarea Planului de Scolarizare pentru anul 2018-2019 intocmit de Scoala Gimnaziala Remetea Chioarului

21

17.05.2018

Privind aprobarea sumei de 3000 lei necesare in vederea organizarii evenimentului cultural “Credinta si Traditie –Dant la sura ”organizat in localitatea Remecioara

22

17.05.2018

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Remetea Chioarului

23

06.06.2018

Privind aprobarea  modificarii categoriei drumului DC 76

24

06.06.2018

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Remetea Chioarului

25

06.06.2018

Privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului  Comunei Remetea Chioarului

26

05.07.2018

 

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Remetea Chioarului

27

31.08.2018

Privind stabilirea de taxe pentru utilizarea temporara a terenului sintetic de fotbal din loc.Remetea Chioarului

28

31.08.2018

Privind organizarea sarbatorii –festival “Toamna Chioreana “15-16 septembrie 2018 editia a XII-a

29

31.08.2018

Privind rectificarea bugetului de cheltuieli al Comunei Remetea Chioarului

30

06.09.2018

Privind delegarea serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare catre S.C. VITAL S.A.

31

12.10.2018

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Remetea Chioarului

32

12.10.2018

Privind aprobarea modificarii oraganigramei si statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Remetea Chioarului

33

12.10.2018

Privind inscrierea in Cartea Funciara a imobilului “curtea si cladirea Caminului cultural Berchez “

34

18.10.2018

Privind aprobarea identificarii cu elemente de carte funciara a suprafetei de teren cu denumirea “Curtea scolii vechi”

35

09.11.2018

Privind aprobarea regulamentului cadru de  organizare si functionare a compartimentului public de asistenta sociala

36

09.11.2018

Privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice in cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Remetea Chioarului in anul 2019

37

09.11.2018

Privind aprobarea preturilor de referinta pentru productia de lemn aferenta anului 2019

38

09.11.2018

Privind modificarea si complectarea HCL 50/2017 si stabilirea salariului de baza pentru functia contractuala sofer microbus din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Remetea Chioarului

39

16.11.2018

Privind implementarea proiectului “Acces la transport al comunitatii in risc de excluziune ”

40

16.11.2018

Privind aprobarea incheierii unui contract de comodat cu ASSOC Baia Mare

 

41

 

14.12.2018

 

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Remetea Chioarului  decembrie 2018

42

14.12.2018

Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aferente anului 2019 in Comuna Remetea Chioarului

43

14.12.2018

Privind adererea la “Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Distributie de Gaz Maramures”

44

14.12.2018

Privind stabilirea spatiului de lucru pentru angajatii Proiectului “Chioar unitate in diversitate”

45

14.12.2018

Privind stabilirea modului de intocmire a registrului agricol

46

14.12.2018

Privind aprobarea intabularii in cartea funciara a drumului cu denumirea “Drum Posta -Sacalaseni”02 February 2018
Hotărâri ale Consiliului 2019

Hcl Nr

Data

Detalii Hotarare

1

31.01.2019

Privind aprobarea deschiderii unei balastiere in perimetrul Rastoaca in albia Raului Lapus ,loc.Remetea Chioarului

2

31.01.2019

Privind planul de actiune pe anul 2019 pentru beneficiarii VMG si persoanele care presteaza activitati in folosul comunitatii

3

31.01.2019

Privind aprobarea PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR –pe anul 2019,in Comuna Remetea Chioarului –judetul Maramures

4

31.01.2019

Privind scoaterea din evidenta contabila a unor mijloace fixe apartinand Scolii Remetea Chioarului

5

20.02.2019

Privind introducerea in “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Remetea Chioarului ”a terenului cu destinatia cimitir localitatea Berchezoaia

6

20.02.2019

Privind aprobarea fazelor Nota conceptuala si Tema de proiectare , in vederea elaborarii documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii “Canalizare menajera in localitatea Berchez , Comuna Remetea Chioarului , judetul Maramures ”

7

20.02.2019

Privind aprobarea fazelor Nota conceptuala si Tema de proiectare , in vederea elaborarii documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii “Asfaltare strazi in , Comuna Remetea Chioarului , judetul Maramures ”

8

07.03.2019

Privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Remetea Chioarului

9

07.03.2019

Privind aprobarea PUZ(Plan Urbanistic Zonal ) si Regulament local aferent –pentru obiectivul “Cimitir confessional loc.Remecioara ”

10

07.03.2019

Privind aprobarea intabularii in cartea funciara a terenului cu denumirea “Cimitir Berchezoaia ”

11

07.03.2019

Privind :trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunei Remetea Chioarului a suprafetelor de pasune , inscrise la pozitia 19 in inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al Comunei atestat prin H.G. nr 934/2002

12

07.03.2019

Privind aprobarea regulamentului si procedurii de inchiriere a pasunilor aflate in proprietatea privata a Comunei Remetea Chioarului

13

05.04.2019

Privind modificarea si completarea inventarului bunurilor apartinand Domeniului Public al Comunei Remetea Chioarului

14

05.04.2019

Privind neasumarea responsabilitatii orgnizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor pentru derularea masurilor educative la nivelul local

15

05.04.2019

Privind aprobarea solicitarii scrisorii de garantie de la IFN aferent proiectului “Alei pietonale in Comuna Remetea Chioarului”

16

09.04.2019

Privind aprobarea incheierii contractelor de inchiriere a pasunilor

17

19.04.2019

Privind adoptarea bugetului Comunei Remetea Chioarului pentru anul 2019

18

19.04.2019

Privind aprobarea actului aditional nr.3 la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare prin concesiune al Comunei Remetea Chioarului nr.269/20.09.2011

19

19.04.2019

Privind aprobarea numarului asistentilor personali si incheierea contractelor individuale de munca ale acestora

14 March 2019