Categorie
De la:
Pana la:
Reseteaza filtrele [x]

Pagini

Infrastructura

Infrastructura

Comuna Remetea Chioarului este alcătuită din 5 sate, iar în urma studiilor efectuate a rezultat faptul că situaţia infrastructurii este una deficitară. În acelaşi timp s-au identificat mai multe situaţii problematice, în diverse domenii care au nevoie de îmbunătăţiri, cele mai importante aspecte fiind cele legate de:
• structurile publice
• structurile tehnico-edilitare
• căile de comunicare şi acces.
 
Structuri publice
Clădirea în care se află sediul primăriei din comuna Remetea Chioarului este într-o stare bună, privind dotarea tehnologică, primăria are calculatoare şi acces la internet. Sediul administrativ are o suprafaţă de 200 mp având 10 clădiri în proprietate.
În cadrul comunei există 5 şcoli generale, câte o şcoală în fiecare sat aparţinător. Activitatea instructiv-educativă preşcolară se desfăşoară în 5 grădiniţe. Starea clădirilor destinate şcolilor şi grădinițelor este satisfăcătoare. Gradul de ocupare al şcolilor şi al grădinițelor este de 95%. Atât sediul primăriei cât şi şcolile sunt dotate cu fax, reţea de calculatoare cu acces la internet. În comună mai există:
• un dispensar care găzduieşte două cabinete individuale ale medicilor de familie având şi două puncte de lucru în Berchez şi Poşta;
• oficiu poştal cu sediul în localitatea Remetea Chioarului şi punct de lucru în Berchez, clădirea acestuia fiind într-o stare satisfăcătoare dar nivelul de informatizare este destul de redus;
• biblioteca cu sediul în localitatea Remetea Chioarului şi puncte de lucru în satele Berchez şi Poşta, cu un nivel de informatizare destul de redus. Acesta are în patrimoniu 13720 de volume la sfărşitul anului 2009, exista și un centru de internet pentru public, programul Biblionet

• biblioteci şcolare;
• cămin cultural în fiecare sat aparţinător şi biserici.
• o componentă importantă a vieţii satului este cultura, domeniu care poate contribui în mod specific la creşterea gradului de activitate a satelor pentru populaţia tânără. În această comună mijloacele prin care se transmite cultura sunt căminele culturale, bibliotecile, televiziunea şi internetul.
În ultimii ani s-a putut constata o continuă degradare a mediului cultural pe fondul reducerii sprijinului financiar acordat domeniului, atât din partea bugetului public, cât şi din partea finanţatorilor privaţi. Acesta situaţie a căpătat aspecte alarmante în multe zone rurale, unde majoritatea căminelor culturale şi a altor aşezăminte culturale şi-au încetat activitatea sau servesc altor destinaţii.
Situaţia bibliotecilor este caracterizată şi ea de o tendinţă descendentă, mai mult sau mai puţin asemănătoare cu a altor domenii din viaţa culturală a satelor, doar o mică parte din numărul bibliotecilor desfăşurând activităţi specifice.
Pe teritoriul comunei Remetea Chioarului există 14 cimitire.
În centrul localităţii Remetea Chioarului, se înalţă Biserica din lemn "'Sfinţii Arhangheli", o capelă şi un crucifix sculptat în piatră în sec. al XVIM-lea, precum şi casa de lemn Pop Maria (1875). Dintre obiectivele turistice, în apropiere de satul Berchezoaia, se remarcă Ruinele Cetăţii Chioarului, bisericile din lemn din satele Berchez, Poșta şi Remecioara.


Structuri tehnico-edilitare
S-a constatat faptul că în anumite zone instalaţia de apă şi canalizare lipseşte în totalitate, iar în alte zone, cea existentă are nevoie de recondiţionare, modernizare.
Alimentarea cu apă se face din fântâni proprii, cismele stradale sau izvoare captate. S-a constatat faptul că în zonă există reţea de distribuție a apei potabile inclusiv stație de tratare în localitatea Remetea Chioarului cu posibilitate de extindere pt localitățile Berchez și Posta. Pe teritoriul comunei există reţele de alimentare cu apă şi 350 de gospodării care beneficiază de această reţea care se întinde pe o lungime de 16 km. Canalizare nu există, fapt care periclitează sănătatea locuitorilor şi a animalelor, ducând şi la poluarea solului şi a mediului ambient.

Comuna beneficiază de utilităţile de bază. Este conectată la reţeaua electrică, există conductă de gaz în comună de care beneficiază 350 de gospodării, pe o lungime de 9 km. Asigurarea unei reţele de apă potabilă curentă reprezintă o problemă majoră ce condiţionează calitatea vieţii şi dezvoltarea activitatilor economice în acestă zonă.

Comunicaţiile sunt foarte bune, prin acces la reţeaua de telefonie şi la cea de televiziune prin cablu. Accesul la internet este slab dezvoltat şi se limitează doar la instituţiile publice. Infrastructura de conexiune la internet în bandă largă (broadband) este o problemă independentă de infrastructura de bază din spaţiul rural.

 

Căi de comunicare și acces

Reţelele şi mijloacele de comunicaţii sunt: telefonia fixă care este asigurată prin Romtelecom, mobilă, internet, oficiu poştal.O altă problemă stringentă este starea drumurilor. Drumurile constituie ruta de transport cea mai importantă. Dezvoltarea acestora şi a traficului este încă departe de a îndeplini necesităţile localnicilor dar mai ales standardele europene. Aceste drumuri nu sunt adecvate utilizării în scopuri de afaceri, accesului populaţiei la educaţia de bază şi la serviciile de sănătate.
Reţeaua stradală a comunei este alcătuită din: uliţe, drumuri comunale, drumuri forestiere, drumuri judeţene. Teritoriul comunei este străbătut de 68 de km de drum comunal și viginal, iar din totalul drumurilor existente pe teritoriul comunei se regăsesc 24 km de drum asfaltat. Există drumuri comunale sau locale care nu au îmbrăcăminte asfaltică. Totodată trebuie refăcute şanţurile carosabile (rigole), podeţele în localităţile în care există şi construite altele noi acolo unde este nevoie.
Prin realizarea lucrărilor de recondiţionare şi modernizare se poate asigura o dezvoltare a economiei comunei, respectiv a satelor, dezvoltare care poate fi determinată de facilitarea accesului la informaţie, prin crearea unui mediu de afaceri propice pentru atragerea de investitori locali şi străini iar îmbunătăţirea mijloacelor de acces (drumurilor) va influenţa în mod semnificativ această dezvoltare economică.

 

Instrumentele financiare prin care administraţia publică locală poate realiza toate aceste lucrări, sunt fondurile post-aderare, care permit spaţiului rural să beneficieze de tot ajutorul necesar dezvoltării agriculturii, economiei, culturii, turismului. Mai exact: se va îmbunătăţi nivelul de şcolarizare, nivelul de informatizare din cadrul instituţiilor, se vor crea noi locuri de muncă, se va dezvolta în mod considerabil agricultura prin accesul la echipamente şi utililaje moderne, se va putea exploata potenţialul turistic, toate acestea ducând la o schimbare radicală în cadrul economiei comunei.

05 February 2018
Investiții în derulare

Investiţii în derulare

RESTAURARE CETATEA CHIOARULUI
Rezumatul proiectului
a. Aplicant: Primăria Remetea Chioarului
b. Titlul proiectului: Cetatea Chioarului - punte de comunicare interetnică
c. Suma solicitată: 3713 USD
d. Durata proiectului: octombrie 2002 - martie 2003
e. Ce anume aţi dori să faceţi? În cadrul acestui proiect se doreşte intărirea cooperării interetnice prin rezolvarea unor probleme de interes comunitar.
f. De ce doriţi să faceţi acest lucru? Cetatea Chioarului este una din cele mai importante vestigii din zona. Ţinând cont de acest aspect considerăm important ca prin implicarea comunităţilor etnice în realizarea împreună a unor lucrări de interes comun pentru dezvoltarea comunei să se dezvolte relaţiile dintre acestea.
g. Cum doriţi să realizaţi ceea ce v-aţi propus? Ohiectivele propuse dorim a le realiza prin implicarea comunităţilor existente în cadrul comunei, respectiv română, maghiară şi rroma, în realizarea unor lucrări în comun la Cetatea Chioarului. De asemenea, se doreste promovarea valorilor existente, în cadrul tinerei generaţii a comunităţilor etnice prin organizarea de excursii la Cetatea Chioarului.
 

Prezentarea aplicantului
a. Aplicant: Primăria Remetea Chioarului
b. Tipul organizaţiei: administraţia publică locală
c. Date de înregistrare:funcţionează în baza Legii nr. 215/2001 - Legea Administraţiei Publice
J. Persoana care reprezinţă organizaţia: Buzdugan loan - primar. Consiliul de conducere este format din: Buzdugan loan - primar
Maxim loan - viceprimar
Responsabil proiect: Buzdugan loan
Adresa organizatiei:
Comuna Remetea Chioarului, nr. 80


Istoricul organizaţiei
Primăria Remetea Chioarului este implicată ca şi partener în proiectul "Armonizarea dezvoltării economice si planificării de mediu pentru turismul rural în Europa - EDEN 98". proiect implementat în România de către Consiliul Judeţean Maramureş ca şi partener principal şi avînd parteneri din Grecia, Suedia şi Ungaria. Acest proiect este finanţat de către programul ECOS OUVERTURE al Uniunii Eurnpene şi se derulează în perioada iulie 2000 - noiembrie 2002. Obiectivul principal al proiectului este de a dezvolta o metodologie pentru evaluarea economică, costurile privind dezvoltarea în condiţii de protecţie a mediului şi beneficiile în interesul publicului interesat în special pentru aceia a căror existenţă este determinată de dezvoltarea turismului în zone cu probleme privind protecţia mediului.
Un alt proiect în care este implicată comuna Remetea Chioarului este "Maramureşul străvechi într-o Europă nouă", proiect implementat de către Fundaţia CD/MM Maramureş şi finanţat de către programul PHARE EUROPA al Uniunii Europene. În cadrul acestui proiect, primăria Remetea Chioarului va crea un punct de informare privind dezvoltarea rurală precum şi programe de finanţare existente pentru dezvoltarea rurală. De asemenea, 5 persoane din cadrul comunei participă la cursuri de instruire privind managementul proiectelor. Acest proiect se derulează în anul 2002. Primăria a derulat şi derulează proiecte de infrastructură în cadrul comunităţii: adicţiuni de apă, gaz precum şi reabilitarea de drumuri, proiecte care se doresc pentru înbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor din comună.

 

Obiectivele proiectului:
Scopul proiectului: dezvoltarea şi întărirea relaţiilor interetnice în cadrul comunităţii prin participarea în comun la rezolvarea unor probleme de interes comunitar.
Obiectivele proiectului:
- Realizarea unor lucrări de amenajare la Cetatea Chioarului
- Realizarea unor materiale de Informare şi promovare a Cetăţii Chioarului
- Organizarea unor activităţi de informare / documentare la Cetatea Chioarului

 

Lista de activităţi
Pentru atingerea obiectivelor propuse, prin prezentul proiect se doreşte realizarea următoarelor activităţi:
A. I. Executarea unor lucrări de defrişare la Cetatea Chioarului
În cadrul acestei activităţi se vor realiza lucrări privind defrişarea vegetaţiei existente pe zidurile cetăţii precum şi în perimetrul acesteia. Grupul de lucru care vor efectua aceste lucrări va fi format din reprezentanţi ai comunităţilor etnice existente în cadrul comunei, scopul fiind o cunoaştere reciprocă mai bună.
A.2. Executarea de lucrări de amenajare trasee în cadrul Cetăţii Chioarului
După finalizarea lucrărilor de defrişare este necesară desfăşurarea unor lucrări de amenajare a unor elemente de protecţie precum şi amenajarea unor trasee pentru turişti în interiorul cetăţii. Aceste lucrări vor fi realizate de asemenea de un grup de lucru format din reprezentanţi ai celor trei comunităţi etnice existente în cadrul comunităţii.
A.3 Realizarea unor panouri informative
Se vor realiza unele panouri informative:
- la intrarea în cetate cu informaţii privind istoricul cetăţii
- de orientare pe traseul de acces la cetate din comună
A.4. Realizarea mini pliant de informare privind Cetatea Chioarului
Acest pliant va conţine date generale privind istoricul Cetăţii Chioarului precum şi imagini ale acesteia, pliant care va fi realizat bilingv, română-engleză.
A.5. Organizarea unor excursii tematice la Cetatea Chioarului.

 

În cadrul acestei activităţi se doreşte implicarea elevilor de diferite naţionalităţi care frecventează şcoala din comună cu scopul cunoaşterii mai bune între aceştia precum şi a istoriei localităţii şi în special a Cetăţii Chioarului. Aceasta se va realiza prin organizarea unor excursii la cetate împreună cu o persoană bună cunoscatoare a istoriei localităţii. Se vor organiza patru excursii în primavara anului 2003, la fiecare excursie dorim participarea a cel puţin 10 elevi.

 

Grupul tintă:
În cadrul acestui proiect vor fi implicate persoane din cadrul comunităţilor etnice existente în cadrul comunităţii, respectiv: româna, maghiară şi romă.

Rezultatele proiectului:
• o mai bună cunoaştere între membrii comunităţilor etnice
• punerea în valoare a unui important punct de atracţie turistică, respectiv Cetatea Chioarului
• realizarea unor materiale de informare şi promovare a Cetăţii Chioarului
• o mai bună cunoaştere de către tînăra generaţie a istoriei regiunii.

 

Indicatori de succes
• se vor defrişa 0,7 ha în perimetrul Cetăţii Chioarului
• se vor realiza trasee pentru vizitarea în siguranţă a cetăţii
• se vor realiza un panou de informare şi 5 panouri de orientare
• se vor realiza 1000 exemplare pliante de informare
• se vor organiza 5 excursii de informare pentu tînăra generaţie.

 

Persoanele implicate în cadrul proiectului:
• Buzdugan loan - primar al comunei Remetea Chioarului, va răspunde de toate activităţile privind implementarea proiectului
• Maxim loan - viceprimar al comunei Remetea Chioarului, asistent protect
• Ursu Traian - muzeograf în cadrul Muzeului Judeţean de Istorie Maramureş, consultant de specialitate
• Mihali Mirel - director adjunct Fundaţia CDIMM Maramureş, consultanţa de specialitate privind implementarea proiectului

 

Responsabilități:
Activitatea I: Executarea unor lucrări de defrişare la Cetatea Chioarului
Responsabil: Buzdugan loan
Persoane implicate: Maxim loan, Ursu Traian, 10 persoane din cadrul comunităţilor etnice pentru lucrări
Termen de realizare: LI -L2
Rezultate: defrişarea a 0,7ha aflat pe perimetrul Cetăţii Chioarului
Activitatea 2: Executarea de lucrări de amenajare trasee în cadrul Cetăţii Chioarului
Responsabil: Buzdugan loan
Persoane implicate: Maxim loan, Ursu Traian, 8 persoane din cadrul comunităţilor etnice pentru lucrări Termen de realizare: L2 - L3
Rezultate: amenajare trasee pentru turişti în vederea vizitării în siguranţă a cetăţii
Activitatea 3: Realizarea unor panouri informative
Responsabil: Maxim loan
Persoane implicate: Miliali Mirel, Ursu Traian, 2 persoane din cadrul comunei pentru lucrări de amplasare Termen de realizare: L2 - L4
Rezultate: 5 panouri de orientare vor fi amplasate începînd din centrul comunei pînă la cetate şi un panou informativ la intrarea în cetate
Activitatea 4: Realizarea unui pliant de informare privind Cetatea Chioarului
Responsabil: Mihali Mirel
Persoane implicate: Ursu Traian
Termen de realizare: L2 - L5
Rezultate: va fi reaiizat un pliant de informare privind Cetatea Chioarului şi care va fi multiplicat în 1000 ex.
Activitatea 5: Organizarea unor excursii tematice la Cetatea Chioarului
Responsabil: Buzdugan loan
Persoane implicate: Director şcoala Remetea Chioarului,
Profesor istorie, Ursu Traian
Termen de realizare: L5 - L6
Rezultate: vor fi organizate de către profesori de la şcoala generală 4 excursii de informare la Cetatea Chioarului cu cel puţin 40 elevi.

 

Colaboratori
Pentru buna desfăşurare a proiectului, Primăria Remetea Chioarului a contactat Muzeul Judeţean de Istorie Maramureş, care afost de acord pentru realizarea lucrărilor de amenajare la Cetatea Chiorului dat fiind importanţa acesteia pentru istoria regiunii şi a desemnat pe dl. Ursu Traian, muzeograf în cadrul muzeului pentru a participa activ la realizarea acestor lucrări pe perioada de desfăşurare a acestora. Dl. Ursu Traian s-a preocupat din anul 1976 de cecetări privind acest obiectiv.

05 February 2018
Analiza SWOT

Analiza SWOT

AȘEZARE
Puncte tari
• situare în zona orășenescă Baia-Mare
• comuna Remetea Chioarului este situată în apropierea mun. Baia Mare, care dispune de aeroport, gară CFR, transport auto de mărfuri și persoane, în toate direcțiile
• Remetea Chioarului este o comună de tranzit
• distanța față de Șomcuta Mare - 7 km
• distanța față de Baia-Mare - 17 km
• existența aeroportului Baia-Mare
• distanța mică față de vatra comunei și celelalte sate aparținătoare
• existența podului pietonal și rutier
• structură diversă a terenurilor agricole
• existența suprafeței silvice
Puncte slabe
• prezența unor poli de atracție urbană: Baia-Mare, Bistrița-Năsăud, Zalău
• nu există cale ferată
Oportunități
• acces la fonduri structural
Amenințări
• schimbarea destinației terenurilor.
 
DATE FIZICO-GEOGRAFICE
Puncte tari
• cadrul natural valoros caracterizat prin deversitatea formelor de relief (unități morfologice: versanți, terase și lunci - înălțimea maximă 450 m)
• grad mare de împădurire (vegetație bogată și cu varii specii de plante)
• faună specifică cadrului natural în care este localizată comuna Remetea Chioarului (se găsesc diferite specii de animale)
• patrimoniu natural și variat (cu preponderență patrimoniul cultural - monumente și biserici vechi)
• tradiții cultural - artistice specifice
• regiuni protejate (Cheile Lăpușului, Cetatea Chioarului)
• rețeau hidrografică bogată
Puncte slabe
• unele activități economice afectează elementele naturale - sol, apă (existența cazanelor de fiert țuică, moară)
• reabilitarea necorespunzătoare a monumentelor din patrimoniul cultural
Oportunități
• valorificarea cadrului natural printr-un turism prietenos față de mediu (potențial turistic reprezentat prin monumente, situri arheologice, ansambluri de arhitectură, peisaj variat în Cheile Lăpușului)
• existența legislației privitoare la protejarea patrimoniului
• utilizarea programelor UE destinate reabilitării condițiilor de mediu din mediul rural
• extinderea colaborării și implicarea ONG-urilor și a școlilor în programe comune de educație ecologică
Amenințări
• accentuarea fenomenelor naturale - alunecări de teren (Fenomenele de inundație sunt legate de ploile torențiale când se realizează scurgeri rapide de pe versanți).
 
SOCIAL
Puncte tari
• tradiție în conviețuirea interetnică (minorități-rromi)
• tradiția pentru profesiile agricole
Puncte slabe
• spor natural în descreștere
• numărul densității de locuitori pe km² este relativ mică
• preponderența populației vârstnice existente în localitate
Oportunități
• creearea unor programe de pregătire profesională în domeniul agriculturii și industriei
Amenințări
• evoluția procesului de tranziție excede abilitatea populației de adaptare la cerințele economiei de piață.
 
AGRICULTURA
Puncte tari
• structura diversă a trenurilor agricole (soluri pretabile pentru pomicultură, viticultură, leguminoase și cereale)
• ponderea ridicată a proprietății private asupra trenurilor agricole
• gradul de mecanizare în privința exploatării terenurilor arabile este de 80%
Puncte slabe
• lipsa de dezvoltare a ramurii industriale în agricultură
Oportunități
• fonduri pentru agricultură
• legislația în domeniu favorabilă
Amenințări
• păstrarea unor metode tradiționale de cultivare a terenurilor agricole.
 
INFRASTRUCTURA
Puncte tari
• existența unităților de învățământ preșcolar, primar și gimnazial în comună
• existența unui dispensar în comuna Remetea Chioarului
• existența căminelor culturale
• existența bisericilor
• există cimitire, pimăria comunei Remetea Chioarului, poliția comunei Remetea Chioarului
• acces la rețeaua de drumuri (naționale și județene)
• conectarea relaliv bună la rețeaua de telecomunicații și internet
• electrificarea este realizată integral
• existența rețelei de alimentare cu gaze
Puncte slabe
• drumurile locale sunt în stare proastă (neasfaltate), îngreunând relațiile dintre localități
• podurile existente neconfome cu STAS-urile existente în domeniu (STAS 2924 - 91)
• nivelul scăzut de dezvoltare a rețelelor de alimentare cu apă (existența rețelei de apă numai în 150 de gospodării, din totalul de 1.082)
• lipsa rețelei de canalizare
• slaba dezvotlare a infrastructurii destinate activitățiilor recreative
Oportunități
• crearea la nivelul primăriei unui birou pentru dezvoltare rurală
• acces la programe de finanțare
• dezvoltarea punctelor sanitare
• refacerea infrastructurii
Amenințări
• surse financiare insuficiente pentru susținerea proiectelor de modernizare.
 
ECONOMIA
Puncte tari
• existența condițiilor favorabile desfășurării industriei agricole (cultivarea cerealelor: grâu, porumb, cartofi) și creșterii animalelor, pomicuiturii, agroturismului
• venituri din activitățiile din industria alimentară (moară, brutărie, presă ulei) și industria prelucrării lemnului
• dispune de forță de muncă calificată, mai ieftină decât în țările UE
• acces la servicii publice
• acces la utilități
Puncte slabe
• insuficiența capitalurilor pentru investiții private
• bugete locale insuficiente pentru investiții de interes public
• insuficienta promovare a zonei
• venituri de subzistență din activități agricole dominante
Oportunități
• dezvoltarea agroturismunui și a altor activități industriale prin accesarea fondurilor structurale
• fonduri pentru dezvolatrea economiei
• legislație favorabilă stimulării investițiilor
• dezvoltarea activităților neagricole
Amenințări
• menținerea unor politici macro - economice stricte
• surse sărăcăcioase de alimentare a bugetelor locale
• lipsa de funcționalitate a legislației pentru încurajarea IMM
• circulația redusă a informației economice
• nivelul ridicat al fiscalității
• izolarea comunei din punct de vedere al accesului la infrastructura va conduce la depopularea zonei și la declin economic
• lipsa unui cadru legal pentru protejarea producției agricole interne.
 
TURISMUL
Puncte tari
• cadrul natural-geografic
• patrimoniu natural și variat (cu preponderență patrimoniul cultural - monumente și biserici vechi)
• zone protejate, rezervații Cheile Lăpușului, Cetatea Chioarului
• tradiții cultural - artistice specifice
• diversitatea etno-culturală sporește atracția pentru turiștii străini
• comuna dispune de un potențial turistic și de agrement, deosebit
• atracția turistică sporită de pensiunea Balta Neagră, precum și de cele 15 gospodării amenajate pentru practicarea tursimului rural
• forme de relief care permit drumeții (Cheile Lăpușului)
• loc ideal pentru recreerea, petrecerea timpului liber (Râul Lăpuș)
• avantajele climatice oferă posibilități de a atrage turiști în toate anotimpurile
Puncte slabe
• reabilitarea necorespunzătoare a monumentelor din patrimoniul cultural promovarea insuficientă a potențialului turistic al comunei Remetea Chioarului, slaba informare, motivația insuficientă și lipsa de încredere a populației cu privire la valorificarea potențialului turistic și la creditele pentru investiții în turism de care ar putea beneficia
• lipsa mijloacelor financiare și investițiile mici realizate în turism
• lipsa unui mecanism durabil de finanțare pe termen lung (există oportunități de garantare a finanțării din fonduri proprii, cum ar fi impozitul perceput de Consiliul local pe locul de cazare)
• infrastructura deficitară
• calitatea slabă a drumurilor
• lipsa unor căi de acces, parcările insuficiente pentru autocare și pentru mașini mici s.a. descurajează turiștii potențiali lipsa unor indicatoare rutiere și a unor semne de direcționare în cel puțin o limbă de circulație internațională
• insuficienta valorificare a bazei materiale și a logislicii etc.
Oportunități
• existența legislației privitoare la protejarea patrimoniului
• dezvoltarea comunei Remetea Chioarului, ca un centru de afaceri și de investiții, oferă premiza dezvoltării turismului în comună (atât prin creșterea numărului de vizitatori, cât și prin creșterea investițiilor), cu precădere a turismului de afaceri, dar și a celorlalte forme de turism (turismul cultural și de agrement, agroturismul și turismul ecologic etc.)
• rețeaua de comunicații bine dezvoltată
• valorificarea superioară a potențialului turistic al comunei, amenajarea unor zone de agrement, înfrumusețarea imaginii comunei etc.
• conservarea zonelor verzi existente și amenajarea de noi zone verzi după normele urbanistice
• încurajarea creării, de noi zone verzi și parcuri pentru îndeplinirea rolurilor de antipoluare și agrement cu accent pe criteriile ecologice în raport cu cele estetice
• dezvoltarea comunei Remetea Chioarului ca spațiu de agrement - Parcul Aventura
Amenințări
• reducerea sau eliminarea unor facilități
• orientarea spre alte zone de interes
• calitatea redusă a serviciilor și standardelor în România (de la grupuri sanitare până la atitudinea personalului angajat) face ca turiștii să se orienteze spre alte destinații unde, la prețuri comparabile, beneficiază de servicii superioare
• exodul forței de muncă și fluctuația personalului
• utilizarea ineficientă a unor fonduri destinate dezvoltării turismului local
• costul ridicat al investiției
• starea precară a unor drumuri de pe raza comunei.
 
CONCLUZIE
Pentru comuna Remetea Chioarului, unul din factorii ce caracterizează acestă situaţie dificilă este:
• ajutorul insuficient al autorităţii centrale de la Bucureşti, pentru administraţia publică locală, atât din punct de vedere economic, cât şi din lipsa informaţiilor detaliate şi imediate, indispensabile pentru o bună participare a primăriei la posibilitatea dezvoltării naţiunii. Acest izolament informatic s-a inrăutăţit datorită imposibilităţii, (din lipsa fondurilor pentru a plăti personalul şi cursuri de specializare pentru o continuă perfecţionare), de a creea tehnici cu o înaltă specializare şi cu o singură sarcină specifică. Situaţia existentă constrânge administraţia publică de a-şi concentra toată energia în gestionarea cotidiană a problemelor, şi nu îi permit să creeze un ambient de lucru ce are ca obiectiv viitor acela de a căuta optimizarea resurselor umane, economice şi sociale pentru o corectă şi rapidă dezvoltare a teritoriului gestionat de ei.
 
Soluţia posibilă pentru a ameliora această situaţie este ca această comună să materializeze un plan de acţiune împărţită în diverse etape, dintre care o principală etapă ar fi:
1. Comuna trebuie să iniţieze o politică de externalizare a muncii şi serviciilor, semnând cu fiecare dintre ei acordul-cadru. Acestă politică de achiziţii publice va permite comunei să îşi creeze o structură de colaborări externe, continuă şi eficace (deoarce vor fi aceleaşi societăţi, cele care vor efectua orice tip de muncă şi vor fi constrânse să ofere o calitate bună pentru a nu se încheia contractul lor). Totodată această politică va permite o accelerare a termenelor de achiziţii , de dizolvare a sistemului birocratic ( licitaţiile pentru societăţi se fac o singură dată), şi de a obţine cele mai bune preţuri (deoarece. societăţile având munca asigurată în timp vor putea să facă oferte cu preţuri mai mici).
2. Pentru o mai bună dezvoltare socio - economică a comunei Remetea Chioarului, trebuie creat un sistem instituţional adecvat care să contribuie la o dezvoltare viitoare a comunei.
Din punct de vedere a rezolvării problemelor socio - ecomonice este necesar crearea unui Birou de Dezvoltare Socio - Economică, în care să existe personal specializat care să exploateze potenţialul economic al zonei. Agricultura din zona localităţii Remetea Chioarului se va dezvolta având ca obiect următoarele coordonate:
• integrarea în zona de produţie agricolă de tip intensiv cu un profil specific consumului uman imediat:
• ridicarea performanţei productive şi economice a producţiei agricole;
• dezvoltarea procesării producţiei agroalimentare;
• creşterea rolului instituţional de coordonare anuală a agriculturii judeţului.
 
Dezvoltarea economiei mediului vizează conturarea unui concept de dezvoltare durabilă, în care agricultura în zonele rurale să cedeze treptat favoare a unor activităţi de îmbunătăţire a calităţii mediului din care amintim:
• combaterea eroziunii solului;
• consolidări de versanţi prin lucrări de împăduriri;
• creşterea spaţiilor verzi controlate;
• înfiinţarea unor plantaţii forestiere melifere;
• regularizări de ape şi asanarea unor cursuri poluate.
 
Dezvoltarea integrată urban-rural, cu interferenţe între mediul citadin şi mediul natural, constituie pivotul dezvoltării viitoare a judeţului Maramureş.
Suprafaţa: teritoriul administrat al comunei Remetea Chioarului este de 5.096 ha. Administraţia locală este dispusă să colaboreze cu investitori din ţară şi din străinătate, asigurând o serie de facilităţi:
• prezentare şi reprezentare comunitară;
• consultanţă şi suport logistic:
• concesionări de terenuri şi clădiri;
• scutiri de taxe şi impozite în tomai legal;
• forţa de muncă calificată şi necalificată s.a.

05 February 2018
Facilități pentru investitori

Facilităţi pentru investitori

• Comuna Remetea Chioarului este situată în apropierea mun. Baia Mare, care dispune de aeroport, gară CFR, transport auto de mărfuri şi persoane, în toate direcţiile;
• Comuna dispune de un potenţial turistic şi de agrement, deosebit;
• Dispunem de forţa de muncă calificată, mai ieftină decât în ţările U.E.;
• Oferim investitorilor sprijin şi terenuri spre concesionare;
• Acces la servicii publice;
• Acces la utilităţi, etc.

05 February 2018
Proiecte de investiții

Proiecte de investiţii

Canalizarea apelor menajere în localitatea Remetea Chioarului
Amplasamentul rețelei de canalizare este pe străzile localității Remetea Chioarului, iar stațiile de pompare și stația de epurare se situează în intravilanul localității. lmpactul lucrărilor asupra mediului va fi minim.
Sistemul de canalizare propus va deservi doar locuitorii din localitatea Remetea Chioarului, condițiile de relief și distanțele relativ mari de amplasare ale celorlalte localități (Poșta, Berchez) ale comunei Remetea Chioarului făcând practic imposibilă racordarea acestora la acest sistem.
Conform datelor prezentate în devizul general, costul total al investiției este de 1.888.929,7 euro.

 

Cămin Cultural în localitatea Remetea Chioarului
Reabilitarea căminului cultural este esențială în scopul asigurării condițiilor necesare desfășurării manifestărilor culturale precum și activităților tineretului. Aici se vor putea desfășura spectacole cu diferite ocazii, fiind încurajate mai ales manifestările de artă și tradiție populară.
Conform datelor prezentate în devizul general, costul total al investiției este de 126.700 euro.

 

Modernizare drum comunal
Drumurile constituie ruta de transport cea mai importantă, de aceea modemizarea acestora este necesară atât pentru a îndeplini standardele europene, cât și pentru siguranța cetățenilor. În acest sens Consiliul Local Remetea Chioarului, dorește modemizarea a circa 3 km de drum, proiect care se estimcază a fi de 484.370 de euro.

05 February 2018