Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Lista și datele de contact ale instituțiilor care funcționează în subordine

Administrația publică locală

Administrația publică locală își desfășoară activitatea conform Codului Administrativ, cu modificările și completările ulterioare. Consiliul local şi primarul funcţionează ca autorităţi ale administraţiei publice locale, gestionând situaţia publică din localitate. În scopul asigurării autonomiei locale, autorităţile administraţiei publice locale au dreptul să instituie şi să perceapă impozite şi taxe locale, să elaboreze şi să aprobe bugetul local.

Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:

a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi regiilor autonome de interes local;

b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a localității;

c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al localității;

d) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni;

e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern.

Primarul reprezintă unitatea administrativ – teritorială în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române ori străine, precum şi în justiţie. Acesta îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:

a) atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii; b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;

c) atribuţii referitoare la bugetul local;

d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor;

e) alte atribuţii stabilite prin lege.

În relaţia cu Consiliul local, primarul:

a) prezintă Consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ – teritoriale;

b) prezintă, la solicitarea Consiliului local, alte rapoarte şi informări;

c) elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ – teritoriale şi le supune aprobării Consiliului local.

Pentru punerea în aplicare a activităţilor date în competenţa sa prin actele normative, primarul beneficiază de aparatul de specialitate, la conducerea căruia se află. Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente funcţionale. Compartimentele funcţionale ale acestuia sunt încadrate cu funcţionari publici şi personal contractual. Primarul conduce şi serviciile publice locale.

În comuna Remetea Chioarului există un Punct de Acces Public la informație. Acest proiect nu vizează doar informatizarea ci și îmbunătățirea vieții cetățenilor în multiple feluri, începând cu educația și accesul la informații privind sursele de finanțare pentru proiectele comunitare, până la furnizarea în condiții mai bune și de transparența sporită a serviciilor publice pentru cetățeni.

Forme asociative

A. Asociațiile de dezvoltare intercomunitară

Potrivit legii, autorităţile administrative publice locale se pot constitui în asociaţii de dezvoltare intercomunitară. Acestea sunt structuri de cooperare cu personalitate juridică, de drept privat, înfiinţate în condiţiile legii, de către unităţile administrativ teritoriale, pentru realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional, ori furnizarea în comun a unor servicii publice.

Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară se constituie cu scopul de a organiza şi furniza servicii de dezvoltare în interesul tuturor din spaţiul unităţilor administrativ teritoriale implicate, precum şi pentru a furniza în comun servicii publice în care autorităţile administraţiei publice locale asociate au competenţe.

Comuna Remetea Chioarului face parte din mai multe asociații de dezvoltare:

• Asociația de Dezvoltare Intercomunitară – ADI Maramureș Deșeuri

• Asociația de Dezvoltare Intercomunitară – ADI Maramureș

B. Grupurile de acțiune locală

Grupurile de Acţiune Locală sunt instrumente utilizate la implementarea Pilonului II al Politicii Agricole Comune la nivelul Uniunii Europene şi a PNDR la nivel naţional. Obiectivul general al acestor grupuri îl constituie demararea şi funcţionarea iniţiativelor de interes local, utilizând abordarea „de jos în sus” prin implicarea actorilor locali în dezvoltarea propriilor teritorii.

Acţiunile finanţate prin LEADER presupun acţiuni integrate, coerente, ce conduc la diversificarea şi dezvoltarea economiei rurale în folosul comunităţilor. În acest context a fost necesară apariția Grupurilor de Acţiune Locală, entităţi ce reprezintă parteneriate public – private, constituite din reprezentanţi ai sectorului public, privat şi civil, din cadrul unui teritoriu rural omogen.

Dezvoltarea teritoriilor rurale prin Axa LEADER va fi programată şi coordonată de actori locali ce vor reprezenta factorul decizional şi, de asemenea, vor purta responsabilitatea evoluţiei în timp a zonelor teritoriale delimitate în care vor acţiona. Obiectivele Axei LEADER vor fi implementate „pas cu pas”, orientându-se la început pe activităţi de instruire a actorilor locali şi de sprijinire a teritoriilor în vederea realizării strategiilor de dezvoltare.

Comuna Remetea Chioarului face parte din GAL Maramureș Vest.

Ultima actualizare: 15:58 | 16.05.2024

Sari la conținut