Pagini

Analiza SWOT

Analiza SWOT

AȘEZARE
Puncte tari
• situare în zona orășenescă Baia-Mare
• comuna Remetea Chioarului este situată în apropierea mun. Baia Mare, care dispune de aeroport, gară CFR, transport auto de mărfuri și persoane, în toate direcțiile
• Remetea Chioarului este o comună de tranzit
• distanța față de Șomcuta Mare - 7 km
• distanța față de Baia-Mare - 17 km
• existența aeroportului Baia-Mare
• distanța mică față de vatra comunei și celelalte sate aparținătoare
• existența podului pietonal și rutier
• structură diversă a terenurilor agricole
• existența suprafeței silvice
Puncte slabe
• prezența unor poli de atracție urbană: Baia-Mare, Bistrița-Năsăud, Zalău
• nu există cale ferată
Oportunități
• acces la fonduri structural
Amenințări
• schimbarea destinației terenurilor.
 
DATE FIZICO-GEOGRAFICE
Puncte tari
• cadrul natural valoros caracterizat prin deversitatea formelor de relief (unități morfologice: versanți, terase și lunci - înălțimea maximă 450 m)
• grad mare de împădurire (vegetație bogată și cu varii specii de plante)
• faună specifică cadrului natural în care este localizată comuna Remetea Chioarului (se găsesc diferite specii de animale)
• patrimoniu natural și variat (cu preponderență patrimoniul cultural - monumente și biserici vechi)
• tradiții cultural - artistice specifice
• regiuni protejate (Cheile Lăpușului, Cetatea Chioarului)
• rețeau hidrografică bogată
Puncte slabe
• unele activități economice afectează elementele naturale - sol, apă (existența cazanelor de fiert țuică, moară)
• reabilitarea necorespunzătoare a monumentelor din patrimoniul cultural
Oportunități
• valorificarea cadrului natural printr-un turism prietenos față de mediu (potențial turistic reprezentat prin monumente, situri arheologice, ansambluri de arhitectură, peisaj variat în Cheile Lăpușului)
• existența legislației privitoare la protejarea patrimoniului
• utilizarea programelor UE destinate reabilitării condițiilor de mediu din mediul rural
• extinderea colaborării și implicarea ONG-urilor și a școlilor în programe comune de educație ecologică
Amenințări
• accentuarea fenomenelor naturale - alunecări de teren (Fenomenele de inundație sunt legate de ploile torențiale când se realizează scurgeri rapide de pe versanți).
 
SOCIAL
Puncte tari
• tradiție în conviețuirea interetnică (minorități-rromi)
• tradiția pentru profesiile agricole
Puncte slabe
• spor natural în descreștere
• numărul densității de locuitori pe km² este relativ mică
• preponderența populației vârstnice existente în localitate
Oportunități
• creearea unor programe de pregătire profesională în domeniul agriculturii și industriei
Amenințări
• evoluția procesului de tranziție excede abilitatea populației de adaptare la cerințele economiei de piață.
 
AGRICULTURA
Puncte tari
• structura diversă a trenurilor agricole (soluri pretabile pentru pomicultură, viticultură, leguminoase și cereale)
• ponderea ridicată a proprietății private asupra trenurilor agricole
• gradul de mecanizare în privința exploatării terenurilor arabile este de 80%
Puncte slabe
• lipsa de dezvoltare a ramurii industriale în agricultură
Oportunități
• fonduri pentru agricultură
• legislația în domeniu favorabilă
Amenințări
• păstrarea unor metode tradiționale de cultivare a terenurilor agricole.
 
INFRASTRUCTURA
Puncte tari
• existența unităților de învățământ preșcolar, primar și gimnazial în comună
• existența unui dispensar în comuna Remetea Chioarului
• existența căminelor culturale
• existența bisericilor
• există cimitire, pimăria comunei Remetea Chioarului, poliția comunei Remetea Chioarului
• acces la rețeaua de drumuri (naționale și județene)
• conectarea relaliv bună la rețeaua de telecomunicații și internet
• electrificarea este realizată integral
• existența rețelei de alimentare cu gaze
Puncte slabe
• drumurile locale sunt în stare proastă (neasfaltate), îngreunând relațiile dintre localități
• podurile existente neconfome cu STAS-urile existente în domeniu (STAS 2924 - 91)
• nivelul scăzut de dezvoltare a rețelelor de alimentare cu apă (existența rețelei de apă numai în 150 de gospodării, din totalul de 1.082)
• lipsa rețelei de canalizare
• slaba dezvotlare a infrastructurii destinate activitățiilor recreative
Oportunități
• crearea la nivelul primăriei unui birou pentru dezvoltare rurală
• acces la programe de finanțare
• dezvoltarea punctelor sanitare
• refacerea infrastructurii
Amenințări
• surse financiare insuficiente pentru susținerea proiectelor de modernizare.
 
ECONOMIA
Puncte tari
• existența condițiilor favorabile desfășurării industriei agricole (cultivarea cerealelor: grâu, porumb, cartofi) și creșterii animalelor, pomicuiturii, agroturismului
• venituri din activitățiile din industria alimentară (moară, brutărie, presă ulei) și industria prelucrării lemnului
• dispune de forță de muncă calificată, mai ieftină decât în țările UE
• acces la servicii publice
• acces la utilități
Puncte slabe
• insuficiența capitalurilor pentru investiții private
• bugete locale insuficiente pentru investiții de interes public
• insuficienta promovare a zonei
• venituri de subzistență din activități agricole dominante
Oportunități
• dezvoltarea agroturismunui și a altor activități industriale prin accesarea fondurilor structurale
• fonduri pentru dezvolatrea economiei
• legislație favorabilă stimulării investițiilor
• dezvoltarea activităților neagricole
Amenințări
• menținerea unor politici macro - economice stricte
• surse sărăcăcioase de alimentare a bugetelor locale
• lipsa de funcționalitate a legislației pentru încurajarea IMM
• circulația redusă a informației economice
• nivelul ridicat al fiscalității
• izolarea comunei din punct de vedere al accesului la infrastructura va conduce la depopularea zonei și la declin economic
• lipsa unui cadru legal pentru protejarea producției agricole interne.
 
TURISMUL
Puncte tari
• cadrul natural-geografic
• patrimoniu natural și variat (cu preponderență patrimoniul cultural - monumente și biserici vechi)
• zone protejate, rezervații Cheile Lăpușului, Cetatea Chioarului
• tradiții cultural - artistice specifice
• diversitatea etno-culturală sporește atracția pentru turiștii străini
• comuna dispune de un potențial turistic și de agrement, deosebit
• atracția turistică sporită de pensiunea Balta Neagră, precum și de cele 15 gospodării amenajate pentru practicarea tursimului rural
• forme de relief care permit drumeții (Cheile Lăpușului)
• loc ideal pentru recreerea, petrecerea timpului liber (Râul Lăpuș)
• avantajele climatice oferă posibilități de a atrage turiști în toate anotimpurile
Puncte slabe
• reabilitarea necorespunzătoare a monumentelor din patrimoniul cultural promovarea insuficientă a potențialului turistic al comunei Remetea Chioarului, slaba informare, motivația insuficientă și lipsa de încredere a populației cu privire la valorificarea potențialului turistic și la creditele pentru investiții în turism de care ar putea beneficia
• lipsa mijloacelor financiare și investițiile mici realizate în turism
• lipsa unui mecanism durabil de finanțare pe termen lung (există oportunități de garantare a finanțării din fonduri proprii, cum ar fi impozitul perceput de Consiliul local pe locul de cazare)
• infrastructura deficitară
• calitatea slabă a drumurilor
• lipsa unor căi de acces, parcările insuficiente pentru autocare și pentru mașini mici s.a. descurajează turiștii potențiali lipsa unor indicatoare rutiere și a unor semne de direcționare în cel puțin o limbă de circulație internațională
• insuficienta valorificare a bazei materiale și a logislicii etc.
Oportunități
• existența legislației privitoare la protejarea patrimoniului
• dezvoltarea comunei Remetea Chioarului, ca un centru de afaceri și de investiții, oferă premiza dezvoltării turismului în comună (atât prin creșterea numărului de vizitatori, cât și prin creșterea investițiilor), cu precădere a turismului de afaceri, dar și a celorlalte forme de turism (turismul cultural și de agrement, agroturismul și turismul ecologic etc.)
• rețeaua de comunicații bine dezvoltată
• valorificarea superioară a potențialului turistic al comunei, amenajarea unor zone de agrement, înfrumusețarea imaginii comunei etc.
• conservarea zonelor verzi existente și amenajarea de noi zone verzi după normele urbanistice
• încurajarea creării, de noi zone verzi și parcuri pentru îndeplinirea rolurilor de antipoluare și agrement cu accent pe criteriile ecologice în raport cu cele estetice
• dezvoltarea comunei Remetea Chioarului ca spațiu de agrement - Parcul Aventura
Amenințări
• reducerea sau eliminarea unor facilități
• orientarea spre alte zone de interes
• calitatea redusă a serviciilor și standardelor în România (de la grupuri sanitare până la atitudinea personalului angajat) face ca turiștii să se orienteze spre alte destinații unde, la prețuri comparabile, beneficiază de servicii superioare
• exodul forței de muncă și fluctuația personalului
• utilizarea ineficientă a unor fonduri destinate dezvoltării turismului local
• costul ridicat al investiției
• starea precară a unor drumuri de pe raza comunei.
 
CONCLUZIE
Pentru comuna Remetea Chioarului, unul din factorii ce caracterizează acestă situaţie dificilă este:
• ajutorul insuficient al autorităţii centrale de la Bucureşti, pentru administraţia publică locală, atât din punct de vedere economic, cât şi din lipsa informaţiilor detaliate şi imediate, indispensabile pentru o bună participare a primăriei la posibilitatea dezvoltării naţiunii. Acest izolament informatic s-a inrăutăţit datorită imposibilităţii, (din lipsa fondurilor pentru a plăti personalul şi cursuri de specializare pentru o continuă perfecţionare), de a creea tehnici cu o înaltă specializare şi cu o singură sarcină specifică. Situaţia existentă constrânge administraţia publică de a-şi concentra toată energia în gestionarea cotidiană a problemelor, şi nu îi permit să creeze un ambient de lucru ce are ca obiectiv viitor acela de a căuta optimizarea resurselor umane, economice şi sociale pentru o corectă şi rapidă dezvoltare a teritoriului gestionat de ei.
 
Soluţia posibilă pentru a ameliora această situaţie este ca această comună să materializeze un plan de acţiune împărţită în diverse etape, dintre care o principală etapă ar fi:
1. Comuna trebuie să iniţieze o politică de externalizare a muncii şi serviciilor, semnând cu fiecare dintre ei acordul-cadru. Acestă politică de achiziţii publice va permite comunei să îşi creeze o structură de colaborări externe, continuă şi eficace (deoarce vor fi aceleaşi societăţi, cele care vor efectua orice tip de muncă şi vor fi constrânse să ofere o calitate bună pentru a nu se încheia contractul lor). Totodată această politică va permite o accelerare a termenelor de achiziţii , de dizolvare a sistemului birocratic ( licitaţiile pentru societăţi se fac o singură dată), şi de a obţine cele mai bune preţuri (deoarece. societăţile având munca asigurată în timp vor putea să facă oferte cu preţuri mai mici).
2. Pentru o mai bună dezvoltare socio - economică a comunei Remetea Chioarului, trebuie creat un sistem instituţional adecvat care să contribuie la o dezvoltare viitoare a comunei.
Din punct de vedere a rezolvării problemelor socio - ecomonice este necesar crearea unui Birou de Dezvoltare Socio - Economică, în care să existe personal specializat care să exploateze potenţialul economic al zonei. Agricultura din zona localităţii Remetea Chioarului se va dezvolta având ca obiect următoarele coordonate:
• integrarea în zona de produţie agricolă de tip intensiv cu un profil specific consumului uman imediat:
• ridicarea performanţei productive şi economice a producţiei agricole;
• dezvoltarea procesării producţiei agroalimentare;
• creşterea rolului instituţional de coordonare anuală a agriculturii judeţului.
 
Dezvoltarea economiei mediului vizează conturarea unui concept de dezvoltare durabilă, în care agricultura în zonele rurale să cedeze treptat favoare a unor activităţi de îmbunătăţire a calităţii mediului din care amintim:
• combaterea eroziunii solului;
• consolidări de versanţi prin lucrări de împăduriri;
• creşterea spaţiilor verzi controlate;
• înfiinţarea unor plantaţii forestiere melifere;
• regularizări de ape şi asanarea unor cursuri poluate.
 
Dezvoltarea integrată urban-rural, cu interferenţe între mediul citadin şi mediul natural, constituie pivotul dezvoltării viitoare a judeţului Maramureş.
Suprafaţa: teritoriul administrat al comunei Remetea Chioarului este de 5.096 ha. Administraţia locală este dispusă să colaboreze cu investitori din ţară şi din străinătate, asigurând o serie de facilităţi:
• prezentare şi reprezentare comunitară;
• consultanţă şi suport logistic:
• concesionări de terenuri şi clădiri;
• scutiri de taxe şi impozite în tomai legal;
• forţa de muncă calificată şi necalificată s.a.

05 February 2018
Proiecte de investiții

Proiecte de investiţii

Canalizarea apelor menajere în localitatea Remetea Chioarului
Amplasamentul rețelei de canalizare este pe străzile localității Remetea Chioarului, iar stațiile de pompare și stația de epurare se situează în intravilanul localității. lmpactul lucrărilor asupra mediului va fi minim.
Sistemul de canalizare propus va deservi doar locuitorii din localitatea Remetea Chioarului, condițiile de relief și distanțele relativ mari de amplasare ale celorlalte localități (Poșta, Berchez) ale comunei Remetea Chioarului făcând practic imposibilă racordarea acestora la acest sistem.
Conform datelor prezentate în devizul general, costul total al investiției este de 1.888.929,7 euro.

 

Cămin Cultural în localitatea Remetea Chioarului
Reabilitarea căminului cultural este esențială în scopul asigurării condițiilor necesare desfășurării manifestărilor culturale precum și activităților tineretului. Aici se vor putea desfășura spectacole cu diferite ocazii, fiind încurajate mai ales manifestările de artă și tradiție populară.
Conform datelor prezentate în devizul general, costul total al investiției este de 126.700 euro.

 

Modernizare drum comunal
Drumurile constituie ruta de transport cea mai importantă, de aceea modemizarea acestora este necesară atât pentru a îndeplini standardele europene, cât și pentru siguranța cetățenilor. În acest sens Consiliul Local Remetea Chioarului, dorește modemizarea a circa 3 km de drum, proiect care se estimcază a fi de 484.370 de euro.

05 February 2018
Turism

Turism

În zona Nord-Vest, prin relieful diversificat, se doreşte o valorificare a resurselor naturale. Materiale, umane, tradiţii istorice şi interculturale în scopul unei dezvoltări susţinute a turismului. Dezvoltarea turismului în pensiuni depinde de caracteristicile specifice ale fiecărei regiuni, folclor, regiuni etnografice şi produsele agricole. Turismul specific în Maramureş (Nord-Vest) este cel arhitectural şi etnografic.
Turismul şi agroturismul sunt activităţi generatoare de venituri alternative, ceea ce oferă posibilităţi de dezvoltare a comunei Remetea Chioarului, datorită peisajelor, ariile semi-naturale şi ospitalităţii locuitorilor acestei zone. Potenţialul dezvoltării acestui sector este dat de conservarea tradiţiilor, culturii, a specialităţilor culinare şi a băuturilor precum şi diversitatea resurselor turistice rurale. Este necesar un proces de modernizare, dezvolare şi inovare pentru turismul acestei zone, precum şi creare de servicii turistice moderne şi competitive. Activitatea de turism este afectată de lipsa organizării, promovării şi diseminării informaţiilor.
 
În cadrul comunei Remetea Chioarului se află pensiunea „Bălta Neagră" care are 20 de locuri dc cazare.
Lipsa fondurilor pentru reabilitare şi a dezinteresului statului au dus la distrugerea parţială a obiectivele turistice de pe teritoriul comunei Remetea Chioarului. Poziţia geografică a comunei favorizează dezvoltarea turismului, prin diversitatea peisajului (dealuri, munţi, vai). Comuna are obiective arheologice, arhitecturale de o deosebită valoare istorică, obiceiuri gastronomice şi tradiţii populare care îmbracă forme aparte.
 
Manifestări artistice şi culturale
Menţinerea identităţii culturale trebuie să includă câţiva factori, cum ar fi educaţia şi consumatorii de cultură. Protejarea moştenirii rurale este extrem de importantă în ceea ce priveşte dezvoltarea turismului în această zonă, ca modalitate de promovare a satelor din Remetea Chioarului, cu un efect pozitiv asupra atragerii turiştilor, dar şi asupra populaţiei locale.
În Remetea Chioarului se află Cetatea Chioarului, construită în secolul al XIII-Ica, ca cetate de pază. Ea a aparţinut multă vreme voievozilor din Maramureş. În 1718 a fost demantelată.
 
Alte obiective turistice specifice zonei sunt bisericile din lemn din satele Berchez, Posta şi Remecioara, construite la începutul sec. al XlX-lea, în stilul tradiţional local. Biserica are o zestre de icoane pictate la jumatatea sec. al XlX-lea, tot într-o manieră populară.
Comuna Remetea Chioarului este recunoscută pentru frumuseţea valorilor etnografice. Portul popular tradiţional, prelucrarea lemnului, artizanat în ţesătorie, precum şi prin obiceiurile tradiţionale: nuntă, claca, şezătoarea, colindele în sărbătorile de iarnă.
Biserica de lemn "Sfinţii Arhangheli", construită la 1800, este una dintre cele mai desăvârşite realizări de arhitectură în rândul bisericilor maramureşene din lemn. Pe plan dreptunghiular, cu absida decrosată, ea are un monumental turn-clopotniţă şi un foarte frumos pridvor cu arcade din bârne cioplite. Biserica a fost declarată monument prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului naţional.
Infrastructura comunei este foarte puţin dezvoltată, nu există o bază de cazare înregistrată. În comună există în prezent, 15 gospodării bine amenajate, care corespund criteriilor de practicare a turismului rural, dar care încă nu sunt omologate.
 
Pe teritoriul comunei se întinde o suprafaţă de 1.655 ha de pădure, care poate fi exploatată prin mijloace şi metode specifice, pentru a transforma acea zonă într-una de interes turistic. Peisajul bogat, moştenirea unei flore şi faune deosebite a acestor păduri sunt bunuri de preţ pentru ecoturism, cu un potenţial exploatabil bazat pe valori autentice. Activitatea de vânătoare reprezintă, de asemenea, o sursă de venit atât prin produse (came, animale şi trofee), taxe, concesionări. Cât şi servicii asociate, dacă sunt exploatate în mod raţional.
 
Prin accesarea fondurilor structurale, comuna poate beneficia de importante sume de bani pentru proiecte care au ca şi scop dezvoltarea turismului/ecoturismului în zonă. Posibilităţile de dezvoltare sunt nenumărate: îmbunătăţirea căilor de acces, construirea spaţiilor de cazare, dezvoltarea unui centru sportiv, a unui camping, construirea unei pârtii de schi, amenajarea unui patinoar, a unor bazine cu apă caldă. Toate acestea atrăgând după sine un flux mai mare de turisti şi totodată de investitori, fapt care duce la dezvoltarea economiei comunei.
 
Reabilitarea monumentelor istorice, îmbunătăţirea (construirea) spaţiilor de cazare. Îmbunătăţirea căilor de acces la toate aceste puncte turistice, va face că numărul de turişti să crească.
În aceste zone se poate dezvolta turismul prin crearea unor pensiuni agro-turistice. Ridicarea pensiunilor va respecta normele în vigoare şi vor fi conforme cu standardele Uniunii Europene. Printre serviciile oferite de pensiuni se pot include: teren de sport, tenis de masă, foc de tabără, închirieri de ATV-uri, piscina acoperită, minipiscina, Jacuzzi (temperatura apei 26-28 grade), saună, solar, sală de fitness, masaj, paintball, trasee turistice în munţi, sala de internet, etc.
Locaţile pentru realizarea unor pensiuni turistice şi agroturistice vor fi atent selectate pentru că acestea să satisfacă cele mai exigente dorinţe ale viitorilor clienţi/beneficiari. Prin programele turistice care vor fi puse la dispoziţia clienților, se va urmări informarea turiştilor despre frumuseţile fiecărei ţări pe care doresc să o viziteze, obiceiurile şi tradiţiile specifice popoarelor respective. Toate aceste lucrări se pot realiza prin parteneriate, asocieri etc.
 
Promovarea tradiţiilor şi a obiceiurilor româneşti, organizarea de activităţi artistice specifice zonei, promovarea gastronomiei specifice - toate împreună duc la dezvoltarea turismului în zonă.
Una dintre oportunităţile de dezvoltare a turismului în comună Remetea Chioarului este construirea unui parc - Parcul Aventura, în incinta comunei care ar aduce numai avantaje. În primul rând, în prezent, în România nu există un asemenea centru, ceea ce ar însemna că numărul turistilor în această zonă va creşte fabulos, nu numai datorită persoanelor din împrejurări, cât şi din toată ţara.
 
Comuna se bucură de un spaţiu foarte mare, de pădure, de aceea în interiorul parcului se pot desfăşura o sumedenie de evenimente distractive: plimbări cu ATV, biciclete, trenuleţe, de ce nu şi bărci, dacă localizarea parcului ar fi în apropierea unui lac, chiar unul artificial. Din închirierea acestor elemente, comuna ar beneficia de un profit substanţial. Se poate percepe şi o taxă de intrare, care de asemenea atrage după sine un nou profit.


Probleme strategice în dezvoltarea turistică a comunei

• Slaba promovare a potenţialului turistic a comunei Remetea Chioarului, accesul dificil la informaţie şi la produsul turistic;
• Lipsa unui organism instituţional specializat, cu atribuţii de promovare a turismului local şi cu rol integrator al tuturor actorilor interesaţi;
• Investiţiile reduse realizat în turism, lipsa mijloacelor financiare faţă de costul ridicat al investiţiei;
• Insuficienta valorificare a potenţialului turistic local, slabă dezvoltare a infrastructurii turistice;
• Nevoia de diversificare a ofertei turistice cu noi posibilităţi de agrement şi refacere:
• Dezvoltarea urbană a comunei ar trebui să se facă în concordanţă cu următoarele principii ale amenajării teritoriului şi urbanismului:

- Amenajarea teritoriului:

- Dezvoltarea economică şi socială echilibrată a regiunilor şi zonelor, cu respectarea specificului acestora;
- Îmbunătăţirea calităţii vieţii oamenilor şi colectivităţilor umane;
- Gestionarea responsabilă a resurselor naturale şi protecţia mediului;
- Utilizarea raţională şi eficientă a teritoriului;
- Protejarea unor teritorii sensibile din punct de vedere ecologic;
- Evitarea riscurilor naturale şi prevenirea efectelor unor catastrofe;
- Urbanism (privit ca ansamblu de activităţi);
- Ameliorarea condiţiilor de viaţă prin eliminarea disfuncţionalităţilor, asigurarea accesului la servicii publice şi locuinţe convenabile pentru toţi locuitorii;

 

Scopuri şi obiective privind dezvoltarea turismului în comună Remetea Chioarului
I. Viziune: Turismul - motor al dezvoltării locale şi pol al integrării europene.
II . Misiune: Ţelul nostru este ca vizitatorii să se simtă bine în Remetea Chioarului, iar localnicii să se identifice cu comuna lor.
III. Scopuri:
• Promovarea prin turism a comunei Remetea Chioarului;
• Dezvoltarea economică a comunei Remetea Chioarului, prin dezvoltarea sectorului turistic;
• Ridicarea nivelului de trai în comuna Remetea Chioarului, prin dezvoltarea turismului local;
• Crearea de noi locuri de muncă;
• Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, prin îmbunătăţirea serviciilor legate de turism, ameliorarea calităţii mediului, înfrumuseţarea comunei şi a satelor aparţinătoare, oferirea unor noi posibilităţi de agrement si refacere pentru locuitori şi pentru turisti.
• Prin accesarea fondurilor structurale, comuna poate beneficia de importante sume de bani care pot avea ca şi scop dezvoltarea turismului în zonă. Aceste sume de bani reprezintă investiţii care la rândul lor oferă noi locuri de muncă persoanelor din comună şi din împrejurări.
IV. Obiective:
• Cooptarea într-un parteneriat amplu şi corelarea tuturor iniţiativelor privind prezentul şi viitorul turismului din comună;
• Dezvoltarea parteneriatului civic, cu participarea efectivă a autorităţilor publice, mediului academic, societăţii civile şi sectorului privat (mediului de afaceri):
• Coordonarea eforturilor de calitate ale numeroşilor dezvoltatori ai turismului, ale investitorilor publici sau privaţi de la toate nivelurile;
• Consultarea tuturor partenerilor profesionali şi civici din domeniul turismului;
• Corelarea cu iniţiativele similare (centrale - naţionale sau regionale);
• Atragerea investitorilor autohtoni şi străini, publici şi privaţi;
• Sprijinirea mediului de afaceri - sursa de oportunităţi pentru dezvoltarea turismului local;
• Diversificarea şi creşterea calitativă a serviciilor turistice;
• Dinamizarea circulaţiei turiştilor, creşterea numărului de turişti şi a veniturilor directe şi indirecte:
• Dezvoltarea diferitelor forme de turism cu accent pe:

• turismul de afaceri;
• turismul cultural, istoric, religios;
• alte forme de turism (turismul de agrement, turismul ecologic şi agroturismul. Turismul sportiv, turismul de tranzit turismul extrem etc.)

 

Strategii şi politici comunitare de dezvoltare a turismului în comună Remetea Chioarului
În urma analizei matricei SWOT a potenţialului turistic al comunei Remetea Chioarului, se propune o strategie ofensivă, de punere în valoare a punctelor tari şi de valoriflcare a multiplelor oportunităţi de care beneficiază comuna, ca destinaţie turistică (turism cultural-istoric-religios, turism de agrement) şi centru de dezvoltare a mediului de afaceri, (turism de afaceri, turism sportiv etc.), precum şi că punct de plecare spre alte obiective şi trasee turistice (turism de tranzit, agroturism şi turism ecologic, turism extrem ș.a.).
O strategie iniţială de marketing ar trebui să includă un program agresiv de publicitate, prin intermediul unei pagini web. Prin crearea unei baze de date conţinând agenţii de turism din România şi prin furnizarea continuă de informaţii - calendar al evenimcntelor, actualizarea produselor şi alte activităţi similare, plasarea reclamelor în publicaţiile de turism naţionale şi regionale şi participarea la târgurile de turism din România.
Există un segment de piaţă care merită o atenţie specială: turismul de afaceri.
Datele actuale menţionează turismul de afaceri ca un posibil segment de marketing de explorat pe termen lung.
• Turismul cultural şi ecoturismul
Studiile intenaționale arată că ecoturismul şi turismul cultural reprezintă nişe de piaţă în creștere. Iar comuna Remetea Chioarului cu proximităţile sale are un potenţial ridicat şi este bine poziţionat. Astfel încât se poate începe capitalizarea acestor resurse şi oportunităţi.
• Mini-vacante şi turişti de week-end
Ca urmare a unui studiu sociologic, s-a ajuns la concluzia că motivele principale pentru care respondenții respectivi au vizitat zona ca turişti sunt următoarele:
1) vizitarea obiectivelor istorice, culturale şi naturale;
2) petrecerea mini-vacantelor şi concediilor;
3) petrecerea week-end-ului.
Combinaţia de turişti de mini-vacante şi de week-end sugerează că ar trebui acordată o atenţie specială acestui segment de piaţă, printr-o publicitate regională şi prin campanii de informare.
În actualele condiţii economico-sociale ale ţării, cu o majoritate a populaţiei aflată sub standardul minim al posibilităţilor de practicare a unui turism decent (500 USD venit net lunar/persoană). Turismul de scurtă durată din zonele periurbane (îndeosebi ale aşezărilor urbane relativ mari, cu cerere turistică importantă) oferă posibilităţi largi de practicare unui mare număr de persoane. Ca urmare, el devine o veritabilă linie de start a turismului de perspectivă.
• Turiştii străini
Datele actuale arată că o parte importantă din turişti vin din alte ţări, majoritatea dintre aceștia provenind dintr-un număr relativ mic de țări. Unii turişti străini tind să stea pentru perioade mai lungi de timp. Unii folosesc zona ca destinaţie primară pentru şederi mai lungi.
Oficiile Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului din România în 20 de alte ţări oferă posibilitatea unei strategii de marketing specializate şi ţintite către potenţialii turişti străini.
O tendinţă care se remarcă în ultimii ani este dezvoltarea aşa-numitului med-turism.
Îmbunătăţirea serviciilor legate de turism, înfrumuseţarea comunei şi a satelor aparţinătoare vor duce la o crestere semnificativă a numărului turiştilor. Numărul turiştilor diferă de la lună la lună, apogeul înregistrându-se în lunile de vară.

 

Rezultate așteptate:
• dinamizarea circulaţiei turiştilor, publicitate eficientă, creşterea numărului de turişti şi a veniturilor directe, dezvoltarea turismului cultural, accesul mai rapid la informaţie şi accesul mai comod la monumente şi produse turistice;
• cadrul instituţional: parteneriatul public şi public-privat;
• impact public: semnificativ şi constant;
• beneficiari: turiştii interni şi externi. Instituţiile publice şi autorităţile locale.
• eficienţa/indicatori de performanţă numărul de turişti români/străini care apelează la acest serviciu; numărul de turişti care vizitează obiectivele din zonă; graficul de amortizare a investiţiei;
• dezvoltarea împreună cu agenţiile de turism a unor tururi/circuite turistice în comună şi în împrejurimi;

 

Concluzii
În urma studiilor efectuate se desprind următoarele concluzii mai importante:
• Comuna Remetea Chioarului, judeţul Maramureş, prin peisajele sale naturale, dispune de un grad ridicat de potenţialitate privind desfăşurarea serviciilor de turism şi agroturism;
• Comuna Remetea Chioarului se află la o distanţă de 17 km de oraşul Baia-Mare, judeţul Maramureş, fiind traversală de drumul judeţean DJ 182, ceea ce constituie un avantaj din acest punct de vedere;
• O altă formă de atracţie a turiştilor o consideră activităţile meşteşugăreşti din localitate, care sunt vii prezente în mai toate gospodăriile, precuim şi multitudinea de obiective turistice existente;
• Grupa de produse agroalimentare este foarte variată: legume, zarzavaturi, fructe, lapte şi produse lactate, carne şi produse din carne etc;
• Agroturismul reprezintă o şansă de creştere şi dezvoltare economică a gospodăriilor acestei zone;
• Gospodăriile ar putea să intre în circuitul agroturistic pentru practicarea serviciilor acestor forme de turism.
Din cele prezentate până acum, putem spune că zona Remetea Chioarului poate fi considerată o alternativă pentru practicarea tuturor formelor de turism. Întrucât dispune de toate condiţiile necesare asigurării unui confort minim, în ceea ce priveşte peisajul, mediul nepoluant. Obiective şi atracţii turistice, tradiţii, ospitalitate, meniuri tradiţionale naturale etc, meritând toate eforturile din partea autorităţilor în exerciţiu de a susţine, mai ales financiar, promovarea şi dezvoltarea în această zonă a serviciilor de turism.
Obiectivele turistice se pot realiza prin intermediul Măsurii 313.. Încurajarea activităţilor turistice". Obiectivele măsurii sunt: crearea şi menţinerea locurilor de muncă prin activităţi de turism, în special pentru tineri şi femei şi crearea, îmbunătăţirea, diversificarea infrastructurii şi serviciilor turistice şi creşterea numărului de turişti şi durata vizitelor.
Şi prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, domeniul major de intervenţie 5.2 -"Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarca resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice". Acest domeniu major de intervenţie are următoarele obiective:
• Valorificarea resurselor naturale în scop turistic,
• Diversiticarea serviciilor turistice,
• Îmbunătăţirea calităţii serviciilor de cazare,
• Crearea/extinderea structurilor de agrement turistic, în scopul creşterii numărului turiştilor şi a duratei sejurului.
Valoarea totală a proiectului este cuprinsă între minim 700.000 lei şi maxim 85.000.000 lei (echivalentul aproximativ a 200.000-25.000.000 Euro), cu excepţia proiectelor de modernizare/extindere a structurii de cazare, pentru care valoarea totală a proiectului este cuprinsă între minim 700.000 lei şi maxim 17.000.000 lei (echivalentul aproximativ a 200.000 - 5.000.000 Euro).
Alocarea financiară pentru domeniul major de intervenţie " Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterii calităţii Serviciilor turistice" este de 330.019.069 Euro, din care 231.013.349 Euro din FEDR, restul fiind reprezentat de co-finanțarea naţională, din care 99.005.720 Euro reprezentând contribute privată. Dar pentru regiunea NV se aloca 39,90 milioane de euro.
Procentul minim al contribuţiei proprii (ce va fi asigurată prin bugelul local) este de 2% din valoarea maximă a cheltuielilor eligibile. 

05 February 2018